Høring av forskrift om kommunenes ansvar for kasserte fritidsbåter (2017/5291)

Miljødirektoratet sender forslag til forskrift om kommunenes ansvar for små fritidsbåter på høring. Forslaget innebærer at kommunen skal sørge for at små fritidsbåter uten innenbords motor, avgrenset oppad til 15 fot, kan leveres gratis til et mottak. Kommunene kan oppfylle forpliktelsene ved å ha et tilbud på kommunale eller interkommunale avfallsmottak, eller ved avtale med andre aktører som sørger for mottak.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en statlig finansiert tilskuddsordning for å sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter.Som en del av arbeidet med innføring av tilskuddsordningen har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om kommunenes ansvar for små fritidsbåter under 15 fot. Vi foreslår at øvrige båter håndteres av avfallsbransjen og at tilskuddsordningen brukes til å skape et marked for dette. Våre forslag er mer grundig omtalt i brev til Klima- og miljødepartementet av 22. mai 2017 (se i høyremenyen).

Vårt forslag innebærer at kommunen skal sørge for at små fritidsbåter som kasseres kan leveres vederlagsfritt til et mottak i kommunen eller i rimelig nærhet til kommunen. Vi foreslår at plikten gjelder mottak av båter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Små fritidsbåter er foreslått avgrenset til alle båter med skroglengde opp til og med 15 fot (4,572 meter) som ikke har innenbords motor. Den foreslåtte forskriften fjerner dermed ev. kommunal praksis der kommuner ikke tilbyr mottak av slike båter i dag. Kommuner har i dag en plikt til å ta imot kasserte fritidsbåter (fra husholdningene), men har adgang til å ta betalt for håndteringen av disse.

Kommunene kan oppfylle sine forpliktelser ved å ha et tilbud om mottak av små fritidsbåter på kommunale eller interkommunale avfallsmottak, eller gjennom avtale med andre aktører som sørger for mottak, f.eks. på marinaer, verft eller private avfallsmottak, og videre behandling. Håndtering av båtene må skje innenfor rammene av forurensningsloven og anleggenes tillatelser. Kommunene kan utarbeide nærmere betingelser for båteiers levering av små fritidsbåter. Med båteier mener vi den som har disponeringsretten til en båt på kasseringstidspunktet.

Forskriften innebærer at kommunene vil bli påført en gjennomsnittskostnad på i størrelsesorden 400-500 kroner per båt, som kan bli refundert fra tilskuddsordningen. Forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen for kommuner og interkommunale avfallsselskap legges om kort tid ut for kommentering på høringssidene til Miljødirektoratet.

Høringen gjennomføres elektronisk. I høyremenyen finner du forslag til nytt kapittel 2 i avfallsforskriften og vurdering av effekter av forslaget. Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden.

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Høringsuttalelser vil bli fortløpende publisert på Miljødirektoratet.no. Vi ber om kommentarer til forslaget innen 20. juli 2017.

Høringsdokumenter

Tema

Relaterte lenker