Foto: Kim Abel/Naturarkivet

Faglig grunnlag for Norskehavet

Arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet startet i 2007. Her finner du en kronologisk oversikt over faggrunnlaget som ligger til grunn for Stortingsmelding nr. 37 Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet fra 2009.

Beskrivelser av miljø og ressurser 

Høringsutkast program for utredning av miljøkonsekvenser

Uttalelser til utredningsprogrammene

Uttalelsene ble vurdert og besvart, og de dannet grunnlaget for de endelige programmene for de sektorvise utredningene. 

Endelige utredningsprogrammer for vurdering av konsekvenser

Delutredninger

Det ble laget 18 ulike fagutredninger for utredning av konsekvenser. 

 1. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl NINA (pdf)
 2. Agenda Samfunn og petroleum (pdf)
 3. AKN Acona Fiskeri og havbruk (pdf)
 4. DNV Andre miljøkonsekvenser (pdf)
 5. DNV Akuttutslipp miljøkonsekvenser (pdf)
 6. Multiconsult Arealkonflikter ved etablering av vindmølle bølgekraftverk Norskehavet (pdf)
 7. NILU utslipp til luft (pdf)
 8. OD Framtidsbilde Petroleum Norskehavet (pdf)
 9. OD Miljøteknologirapport 110408 (pdf)
 10. SINTEF akuttutslipp konsekvenser (pdf)
 11. Sintef Oljevern (pdf)
 12. Sintef regulære utslipp til sjø (pdf)
 13. Vurdering av risiko for akutte utslipp i Norskehavet (pdf)
 14. SINTEF RAPPORT A6080 (pdf)
 15. ST-02113-2 Hovedrapport (pdf)
 16. Forsuring av havet - NIVA (pdf)
 17. Langtransportert forurensning - Akvaplan-NIVA (pdf)
 18. Petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet - Akvaplan NIVA (pdf)

Utredninger av miljøkonsekvenser

Høringsuttalelser til de fire utredningene om konsekvenser

 Sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget

11. november 2008 ble det arrangert en høringskonferanse i Ålesund. Med denne konferansen, og oppsummeringen av høringsuttalelsene i etterkant, var fagarbeidet avsluttet. Departementene i Styringsgruppa overtok så arbeidet med Stortingsmelding nr. 37.

Relaterte lenker