Forslag til gjennomføring av EUs industriutslippsdirektiv (2012/1143)

Miljødirektoratet anbefaler at kravene i Industriutslippsdirektivet (IED) implementeres direkte i forurensningsforskriften og avfallsforskriften.

Bakgrunn

Industriutslippsdirektivet trådte i kraft 6. januar 2011 og skal nå implementeres i norsk lovverk. Sju direktiver slås nå sammen til ett. Siden rettsakten er EØS-relevant, og er tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

Endringer i forhold til dagens regelverk

Det nye direktivet skjerper prinsippet om bruk av best tilgjengelige teknikker (BAT) ved at det vedtas forpliktende bransjespesifikke utslippsgrensenivåer i såkalte BAT-konklusjoner. Videre stilles krav til økt tilsynsfrekvens, til å oppdatere vilkår i eksisterende tillatelser når nye og reviderte BAT-konklusjoner foreligger senest fire år etter publisering av ny eller revidert BAT-konklusjon. Nytt er også kravet om å utarbeide tilstandsrapport for grunn og grunnvann for virksomheter som innebærer risiko for mulig forurensning med farlige stoffer.

Følgende kapitler i forurensningsforskriftskriften er foreslått endret:

 • Kapittel 9 (organiske løsemidler)
 • Nytt kapittel 31 (utslipp til luft fra forbrenningsanlegg)
 • Kapittel 27 (enkelte endringer som følge av nytt kapittel 31)
 • Kapittel 36 (behandling av tillatelser etter forurensningsloven)
 • Vedlegg I (ny type virksomhet som omfattes)

Følgende kapittel er foreslått endret i avfallsforskriften:

 • Kapittel 10 (forbrenning av avfall)

Konsekvenser

Direktivet vil medføre kostnader knyttet til skjerpede utslippskrav og krav om kontinuerlig måling av utslipp fra store forbrenningsanlegg, til utarbeidelse av tilstandsrapporter for grunn og grunnvann, til økt frekvens av tilsyn og til oppdatering av tillatelser og til utvidelse av antall tillatelser grunnet nye bransjer som omfattes av dette direktivet.

IED-regelverket viderefører prinsippet om at beste tilgjengelige teknikk (BAT) skal legges til grunn ved utformingen av vilkår i tillatelser til forurensende virksomhet. IED innfører at BREF-dokumenter (BAT Reference Documents), som i dag er veiledende dokumenter, skal suppleres med forpliktende BAT-konklusjoner med utslippsgrenseverdier som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker (BAT-AEL) for de enkelte industribransjene. Ved utarbeidelsen av BAT-konklusjoner vil kostnader være en faktor ved vurderingen av om teknikken anses som tilgjengelig. Ny tilgjengelig teknologi som gjør det mulig å redusere forurensning fra virksomheter vil også etter dagens system medføre strengere vilkår for virksomhetene over tid. Etter IED vil myndighetene i større grad være forpliktet til å innføre slike nye vilkår når det kommer nye BAT-konklusjoner. Nye vilkår vil alltid kunne påføre industrien økte kostnader, men i praksis vil ikke dette bli vesentlig annerledes enn det er i dag.

Nytteeffektene vil i hovedsak være knyttet til redusert omfang av helse- og miljøskader, forenklet arbeid med tillatelser på lengre sikt og redusert omfang av konkurransevridning. Nytteeffekten av reduksjonen i de norske utslippene er anslått til 15,5 millioner kroner. Dette innebærer at nytten av tiltaket er større enn kostnadene. EU konkluderer også med at nytten knyttet til å implementere direktivet vil være betydelig større enn kostnadene.

Kostnadene for det offentlige som følger av gjennomføringen av direktivet, dekkes innenfor Miljøverndepartementets eksisterende budsjettrammer.

Høringsmøte

Det arrangeres høringsmøte i Miljødirektoratets konferansesenter mandag 9. september fra klokka 12.00 – 15.00. På møtet vil det bli redegjort for de foreslåtte endringene og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Høringsfrist 27. september 2013

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på disse sidene(http://www.miljødirektoratet.no/horing2012-1143). Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet. Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merkbrevet med 2012/1143.

Kontakt:

 • seksjonssjef Harald Sørby, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri
  telefon: 22 57 34 74
  e-post: harald.sorby@klif.no
 • senioringeniør Gunn Sørmo, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri telefon: 22 57 35 62
  e-post: gunn.sormo@klif.no
 • seniorrådgiver Kari Kjøniksen, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri telefon: 22 57 35 01
  e-post: kari.kjonigsen@klif.no

Høringsuttalelser

Peterson Packaging AS Ranheim

15.10.13

Firma: Peterson Packaging AS Ranheim

Oslo kommune Renovasjonsetaten

04.10.13

Firma: Oslo kommune Renovasjonsetaten

NORDICPAPER Greåker

04.10.13

Firma: NORDICPAPER Greåker

Næringslivets Hovedorganisasjon

02.10.13

Firma: Næringslivets Hovedorganisasjon

Borregaard AS

02.10.13

Firma: Borregaard AS

Fylkesmannen i Troms

01.10.13

Firma: Fylkesmannen i Troms

Nordic Paper Greåker

01.10.13

Firma: Nordic Paper Greåker

Norsk Industri

30.09.13

Firma: Norsk Industri

Petroleumstilsynet

25.09.13

Firma: Petroleumstilsynet

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

23.09.13

Firma: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiskeri- og kystdepartementet

20.09.13

Firma: Fiskeri- og kystdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

20.09.13

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

20.09.13

Firma: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Landsorganisasjonen i Norge

20.09.13

Firma: Landsorganisasjonen i Norge

Norges vassdrag- og energidirektorat

20.09.13

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat

Arbeidsdepartementet

22.08.13

Firma: Arbeidsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

15.08.13

Firma: Landbruks- og matdepartementet

Arbeidstilsynet

13.08.13

Firma: Arbeidstilsynet

Tema

Relaterte lenker