Bergmesteren Raudsand AS søker om behandling og deponering av bunnaske (2018/8774)

Bergmesteren Raudsand AS søker om å behandle og deponere bunnaske på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Høringsfristen forlenges med 14 dager da det er oppgitt feil gårds- og bruksnummer i søknaden. Riktig gnr/bnr er 40/64. Ny høringsfrist er 9. november 2018.

Bergmesteren Raudsand AS søker om å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på eiendom med gnr./bnr. 40/64 på Raudsand i Nesset kommune. Hensikten med anlegget er å sortere ut metaller. Utsortert metall vil bli omsatt videre av Stena Recycling AS. Mottatt bunnaske vil være klassifisert som farlig- eller ordinært avfall. Bergmesteren Raudsand AS ønsker også å benytte sorteringsanlegget til å gjenvinne metaller fra annet avfall som er planlagt deponert i omsøkt Deponi 2. I Deponi 2 vil også restfraksjonen fra bunnasken bli deponert. Det er kun aske klassifisert som ordinært avfall som skal legges i dette deponiet.

Bergmesteren Raudsand AS søker om årlig behandlingsmengde på inntil 400 000 tonn og maksimal lagring til enhver tid på 10 000 tonn. Bergmesteren Raudsand AS har i søknaden opplyst at det forventes en lav miljøbelastning fra etablering og drift av sorteringsanlegget. Det er ikke søkt om spesifikke grenseverdier for utslipp til luft, vann eller støy. Bergmesteren Raudsand AS planlegger å benytte anlegget frem til området må ryddes for omsøkt etablering av behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall.

Området der anlegget skal ligge er omfattet av forslaget til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand, som ble lagt ut på høring i april 2018 og som nå er til behandling i Nesset kommune.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Søknaden fra bedriften er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Nesset kommune og lagt ut på kommunens nettside. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 9. november 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges Miljøvernforbund

02.01.19

Firma: Norges Miljøvernforbund

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

21.12.18

Firma: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Nesset kommune

20.12.18

Firma: Nesset kommune

Norges Miljøvernforbund

14.11.18

Firma: Norges Miljøvernforbund (NMF) Møre og Romsdal

Lars Vik

13.11.18

Firma: Lars Vik

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

12.11.18

Firma: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Sunndalsfjord cottages: Høringsuttalelse

09.11.18

Firma: Sunndalsfjord cottages

Miljøpartiet De Grønne, Møre og Romsdal: Høringsuttalelse

09.11.18

Firma: Miljøpartiet De Grønne, Møre og Romsdal

Privat: Høringsuttale (2018 / 8774)

09.11.18

Firma: Privat

Klok og Klar: Raudsand sorteringsanlegg

09.11.18

Firma: Klok og Klar

Kraftverk Tingvoll DA: Høyringsuttale til 2018/8774

09.11.18

Firma: Kraftverk Tingvoll DA

Evas Helende Hage Hjelden: Behandling og deponering av bunnaske

09.11.18

Firma: Evas Helende Hage Hjelden

Jordbruk: Sak 2018/8774

07.11.18

Firma: Jordbruk

Jordbruk: Sak 2018/8774

07.11.18

Firma: Jordbruk

Facebookgruppen har over 700 medlemmer: Behandling av bunnaske

25.10.18

Firma: Facebookgruppen har over 700 medlemmer

Jeg velger meg et giftfritt Nesset

25.10.18

Firma: Organisasjon

Norges Miljøvernforbund: Norges Miljøvernforbund

25.10.18

Firma: Norges Miljøvernforbund

Privat: avfallsdeponering

24.10.18

Firma: Privat

Privat: Bergmester Raudsand 2018/8774

24.10.18

Firma: Privat

Privat: Bergmester Raudsand 2018/8774

23.10.18

Firma: Privat

Rimstad Gårds og Skogsdrift: Bergmesteren Raudsand 2018/8774

20.10.18

Firma: Rimstad Gårds og Skogsdrift

martesvensli@gmail.com: Behandling og deponering av bunnaske

26.09.18

Firma: martesvensli@gmail.com

Relaterte lenker