Finnfjord AS søker om deponi for silikastøv (2016/1400)

Finnfjord AS ligger i Lenvik kommune i Troms og produserer ferrosilisium som er et legeringselement som brukes til produksjon av ulike jernbaserte legeringer. Prosessen genererer også betydelige mengder silikastøv som dannes i ovnsprosessen, og som hentes ut i et renseanlegg. I flere år har silikastøv fra renseanlegget blitt deponert på bedriftens industriområde.

Finnfjord AS ønsker å flytte dagens silikadeponi for å frigjøre areal til utvikling av Finnfjord Industriområde. Bedriften søker om å etablere et deponi for ordinært avfall på østsiden av dagens deponi. Bedriften vil sprenge grop i fjellet, og massene fra dagens silikadeponi vil flyttes over i det nye deponiet og deretter avsluttes. Bedriften har lagt fram en miljøkonsekvensvurdering som viser at dette er en miljømessig akseptabel løsning som vil gi et økt næringsareal for fremtidig industriutvikling. 

Bedriften har vist at det er liten utlekking av silikastøv. Utlekking av tungmetaller er i hovedsak innenfor grenseverdiene for inert avfallsdeponi med unntak for antimon, arsen og bly som ligger innenfor grenseverdiene for ordinært avfallsdeponi.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Søknad fra bedriften med relevante dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Lenvik kommune og lagt ut på kommunens nettside. Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 13. mars 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

22.03.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Privat: Deponering av silicastøv

10.03.17

Firma: Privat

Kystverket

07.03.17

Firma: Kystverket

Tema

Relaterte lenker