Gilhusbukta Sjøgrunn AS søker om utfylling av Gilhusbukta (2013/3320)

Gilhusbukta Sjøgrunn AS søker om tillatelse til utfylling av Gilhusbukta i Lier kommune i Buskerud med 3 millioner m3 masse. Tiltaket ønskes gjort for å utvikle området til bolig- og næringsformål i tråd med gjeldende kommune- og reguleringsplan for området.

Gilhusbukta innerst i Drammensfjorden har i flere tiår vært forurenset som følge av blant annet tidligere tjære- og asfaltproduksjon ved bukta. Høsten 2016 fikk Gilhusbukta Sjøgrunn AS tillatelse til å gjennomføre oppryddingstiltak i bukta, og like før jul 2016 startet de dette arbeidet i samarbeid med Gilhusbukta Eiendom og Drammen kommune.

Gilhusbukta Sjøgrunn AS har nå søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av Gilhusbukta. Utfyllingen skal gjennomføres for å utvikle området til et bolig- og næringsområde, i tråd med gjeldende kommuneplan og reguleringsplan. Det omsøkte tiltaket innebærer utfylling med 3 millioner m3 masse i et område på 200 000 m2. Det er planlagt å bruke overskuddsmasse fra utbyggingen av Follobanen og andre lignende samferdselstiltak.

Gilhusbukta Sjøgrunn AS har foreslått avbøtende tiltak som blant annet inkluderer tildekking av sjøbunn med dårlig forurensningstilstand i et område på 55 000 m2 og utforming av et nytt gruntvannsområde på utsiden av fyllingen for å legge til rette for et rikt dyreliv.

Oppstart for utfyllingen er planlagt i løpet av 2017, og tiltaket vil vare frem til 2027.

Høringsfrist 29. juni 2017

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringskommentarer kan også sendes i brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med (2013/3320).

I tillegg vil saksdokumentene bli lagt ut for gjennomsyn på Servicetorget, Rådhuset, Vestsideveien 2, 3403 Lier.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker