Wacker Chemicals AS søker om utslipp fra ny ovn og om økte utslipp av NOX til luft (2016/2745)

Wacker Chemicals Norway AS på Kyrksæterøra i Hemne kommune produserer silisium og microsilica som blant annet brukes videre i kjemisk industri, til solceller og som innsats i betong.

Bedriften har i dag tre ovner i drift og planlegger å øke produksjonen ved å bygge en ny ovn på 45 MW. Det søkes om utslipp fra nødskorstein på ny ovn. Det søkes om en økning i samlet NOX – utslipp fra verket til 2200 tonn i året. Øvrige utslipp søkes ikke endret.

Det er utført en spredningsberegning for å fastslå riktig skorsteinshøyde og for det NOX- utslippet det søkes om. Den nye ovnen ventes å være i drift i 2019. Bedriften har opplyst om at det ventes at ovnen vil ha noe høyere utslipp i ett års tid før stabil ovnsdrift er oppnådd.

Nye krav i EUs industriutslippsdirektiv som er implementert i forurensningsforskriften kapittel 36, medfører at norske myndigheter skal sette krav til nye og strengere utslippsgrenser. Miljømyndighetene skal derfor revidere alle tillatelsene til virksomhet etter forurensningsloven for smelteverkene som produserer silisium og ferrosilisium. Utslippsgrensene blir satt på bakgrunn av hvilke nivåer som kan oppnås ved bruk av best tilgjengelige teknikker. 

Wacker Chemicals er dekket av "Non ferrous metals BREF". Bedriften har vurdert at de oppfyller de fleste av de kommende kravene for sin bransje per i dag. Det søkes om konsentrasjonsgrenser for støv på 5 mg/Nm3 som blir gjeldende fra 13. juni 2020. Dette vil være en sterk innstramming fra dagens støvgrenser da bedriften i dag bare har en årlig grense for støv. Det vil også settes konsentrasjonsgrense for utslipp av kvikksølv.

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Søknad fra bedriften med relevante dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i rådhuset Hemne kommune og er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 1. mars 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Trøndelag fylkeskommune

03.04.18

Firma: Trøndelag fylkeskommune

Hemne kommune

19.03.18

Firma: Hemne kommune

Tema

Relaterte lenker