Washington Mills søker om revidert tillatelse (2016/382)

Washington Mills AS produserer og videreforedler silisiumkarbid på Grønøra havn- og industriområde på Gjølme i Orkdal kommune i Trøndelag. Virksomheten har vært i drift siden 1962. Bedriften har en ovnshall for produksjon av silisiumkarbid-crude, og et prosessanlegg for produksjon av silisiumkarbidpulver.

Dagens tillatelse til Washington Mills ble gitt 11. januar 2005, og Miljødirektoratet varslet bedriften 20. juni 2016 om at vi ser behov for å revidere tillatelsen da denne er over ti år gammel, jf. forurensningsloven § 18, 3. ledd. Miljødirektoratet ba også bedriften om å søke om utslippsgrenser for flere prioriterte stoffer som er tilstede i utslippet fra virksomheten, men som ikke er regulert med spesifikke utslippsgrenser i dagens tillatelse.

På bakgrunn av dette søker bedriften om revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, med en produksjon på 6000 tonn silisiumkarbid i ovnshallen og en produksjon av 25 000 tonn silisiumkarbidpulver i prosessanlegget. Dette er en reduksjon i produksjon i ovnshallen sammenlignet med nåværende tillatelse, men tilsvarende produksjon i prosessanlegget som i dagens situasjon.

Bedriften søker om nye utslippsgrenser til luft for SO2, PAH, støv og metaller. Med unntak av kadmium har ikke metaller i utslippet vært regulert med grenseverdier tidligere. De omsøkte utslippsgrensene er for enkelte komponenter høyere enn tidligere grenser i dagens tillatelse per produsert enhet, og dette skyldes mer kunnskap om de faktiske nivåene i utslippet. For PAH er i tillegg utslippsgrensen høyere på grunn av en endring av standard og hvilke komponenter det måles på, uten at dette tilsier en faktisk økning i utslippet.

Bedriften søker om nye utslippsgrenser til vann for suspendert stoff, PAH og metaller. Utslipp til vann fra bedriften har tidligere kun vært regulert med grenseverdier for suspendert stoff, men dagens praksis er at alle utslipp av prioriterte stoffer skal reguleres med spesifikke utslippsgrenser i tillatelsen. I tillegg til utslipp til vann fra prosessanlegget som er regulert i dagens tillatelse søkes det om et utslipp av kjølevann fra ovnshuset. Bedriften har også gjennomført en kartlegging av utslippet til vann, og denne vil bli lagt til grunn når vi skal revidere tillatelsen.

En 10 års revisjon av tillatelsen innebærer at Miljødirektoratet vil gå gjennom og revidere hele tillatelsesdokumentet. Vi har i tillegg til søknaden bedt bedriften om en vurdering av om virksomheten drives etter prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) som gir lavest mulig utslipp.

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Søknad fra bedriften med relevante dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Orkdal kommune og på kommunens hjemmeside.

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 1. september 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Orkdal kommune

12.09.18

Firma: Orkdal kommune

Naturvernforbundet, Orklaregionen

10.09.18

Firma: Naturvernforbundet, Orklaregionen

Kystverket

17.08.18

Firma: Kystverket

Tema

Relaterte lenker