Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016 (2014/14364)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø for 2016.

Høringsforslaget innebærer at reguleringene i sjø og elv i all hovedsak ligger fast. Det er foreslått å utvide sjølaksefisket i en fjordregion og i en fjord.

Fra Møre og Romsdal og nordover er det foreslått ytterligere begrensninger i sjølaksefisket i flere regioner. I vassdragene foreslås lengre fiskesesong i elver i indre Rogaland, mens det for resten av vassdragene hovedsakelig er foreslått å opprettholde dagens regime.

I flertallet av vassdragene hvor det foreslås endringer dreier det seg om å innføre strengere reguleringer i form av reduserte kvoter og/eller fisketid.

Miljødirektoratet og Sametinget har avtalt en prosess for konsultasjon om fiskereguleringene. Prosessen innebærer at Sametingets merknader til høringsforslaget skal legges ved direktoratets høringsdokumenter. Det skal gjennomføres en konsultasjon før direktoratet fatter endelig vedtak.

Dersom det oppnås enighet mellom direktoratet og Sametinget, blir direktoratets foreløpige innstilling vedtatt. Dersom det ikke oppnås enighet, gis Sametinget anledning til å drøfte saken med Klima- og miljødepartementet.

Sametingets merknader til herværende høringsforslag er ikke ferdigstilt, men vil bli ettersendt til samtlige høringsinstanser så snart det foreligger. Merknadene vil også bli lagt ut på direktoratets nettsider.

Fylkesmannen sender høringsforslaget til regionale og lokale interessenter i sine respektive fylker.

Frist for å komme med merknader til høringsforslaget er 4. september 2015.

Merknader skal sendes til Fylkesmannen i det fylket merknaden gjelder (se vedlagte adresseliste). Fylkesmennene skal oppsummere høringsuttalelsene og oversende oppsummeringen og innkomne uttalelser til Miljødirektoratet.

Generelle uttalelser, og uttalelser som ikke gjelder et enkelt vassdrag eller fylke, skal sendes direkte til Miljødirektoratet, postboks. 5672 Sluppen, 7485 Trondheim (e-post: post@miljodir.no)

Høringsdokumentene og relevante bakgrunnsdokumenter, blant annet retningslinjer for regulering av fisket etter anadrome laksefisk, er lagt ut på direktoratets hjemmeside

Det er nå lagt ut en oppdatert versjon av høringsnotatet (19. juni 2015). I den nye versjonen er det gjort justeringer for Numedalslågen, Reisa, og Laukhelle-Lakselv.

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Nedre Glomma og Omegn Fiskeadministasjon (NGOFA)

19.01.16

Firma: Nedre Glomma og Omegn Fiskeadministasjon (NGOFA)

Fylkesmannen i Østfold

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Vestfold

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Vest-Agder

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Vest-Agder

Espen Halvorsen

19.01.16

Firma: Espen Halvorsen

Fylkesmannen i Vest-Agder

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Vest-Agder

Dalane Miljø og Ressurslag SA

19.01.16

Firma: Dalane Miljø og Ressurslag SA

Nordre Nordland og Troms Grunneier og Sjølaksefiskarlag

19.01.16

Firma: Nordre Nordland og Troms Grunneier og Sjølaksefiskarlag

Fylkesmannen i Troms

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Troms

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Troms

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Troms

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Telemark

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Telemark

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon

19.01.16

Firma: Trondheim Omland Fiskeadministrasjon

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Tore Falck Holm

19.01.16

Firma: Tore Falck Holm

Gunnar Einvik

19.01.16

Firma: Gunnar Einvik

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Elvene rundt Trondheimsfjorden

19.01.16

Firma: Elvene rundt Trondheimsfjorden

Årdal Jeger og Fiskeforening

19.01.16

Firma: Årdal Jeger og Fiskeforening

Sogn og Fjordane Grunneigar og Sjølaksefiskarlag

19.01.16

Firma: Sogn og Fjordane Grunneigar og Sjølaksefiskarlag

Rune Eikeland

19.01.16

Firma: Rune Eikeland

Rune Eikeland

19.01.16

Firma: Rune Eikeland

Nausta elveigarlag

19.01.16

Firma: Nausta elveigarlag

Lærdal Elveeigarlag SA

19.01.16

Firma: Lærdal Elveeigarlag SA

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Elveeigarlaget Osen – Vestre Hyen (EOVH)

19.01.16

Firma: Elveeigarlaget Osen – Vestre Hyen (EOVH)

Vindafjord kommune

19.01.16

Firma: Vindafjord kommune

Fylkesmannen i Rogaland

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Rogaland

Rogaland

19.01.16

Firma: Rofgaland

Rogaland

19.01.16

Firma: Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Rogaland

Fiskarlaget Vest

19.01.16

Firma: Fiskarlaget Vest

Dalene Miljø og Ressurslag SA

19.01.16

Firma: Dalene Miljø og Ressurslag SA

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Nord-Trøndelag Grunneigar- og Sjølaksefiskarforening (NTGSL)

19.01.16

Firma: Nord-Trøndelag Grunneigar- og Sjølaksefiskarforening (NTGSL)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Elvene rundt Trondheimsfjorden

19.01.16

Firma: Elvene rundt Trondheimsfjorden

Nordre Nordland og Troms Grunneier og Sjølaksefiskarlag

19.01.16

Firma: Nordre Nordland og Troms Grunneier og Sjølaksefiskarlag

Knut Haugen

19.01.16

Firma: Knut Haugen

Fylkesmannen i Nordland

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Nordland

Buksnesvassdragets Forvaltningslag BFL

19.01.16

Firma: Buksnesvassdragets Forvaltningslag BFL

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

19.01.16

Firma: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Nedre Søya Elveeigarlag

19.01.16

Firma: Nedre Søya Elveeigarlag

Driva Elveeigarlag

19.01.16

Firma: Driva Elveeigarlag

Ronny Groven

19.01.16

Firma: Ronny Groven

Osenvassdraget Fiskelag

19.01.16

Firma: Osenvassdraget Fiskelag

Eiravassdraget Elveeigarlag

19.01.16

Firma: Eiravassdraget Elveeigarlag

Kåre Hindhammer

19.01.16

Firma: Kåre Hindhammer

Rauma Elveeigarlag

19.01.16

Firma: Rauma Elveeigarlag

Vatnevassdraget Elveeigarlag

19.01.16

Firma: Vatnevassdraget Elveeigarlag

Tennfjord Elveeigarlag

19.01.16

Firma: Tennfjord Elveeigarlag

Jostein Tafjord

19.01.16

Firma: Jostein Tafjord

Fetvassdraget i Møre ogRomsdal

19.01.16

Firma: Fetvassdraget i Møre og Romsdal

Hareid Elveeigarlag

19.01.16

Firma: Hareid Elveeigarlag

Harald Ola Søvik

19.01.16

Firma: Harald Ola Søvik

Myklebust Elveeigarlag

19.01.16

Firma: Myklebust Elveeigarlag

Knut Magne Aarseth

19.01.16

Firma: Knut Magne Aarseth

Inkomne fråsegn frå Hordaland

18.01.16

Firma: Innkomne fråsegn frå Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland

18.01.16

Firma: Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland

18.01.16

Firma: Fylkesmannen i Hordaland

Fiskarlaget Vest

18.01.16

Firma: Fiskarlaget Vest

Sametinget

18.01.16

Firma: Sametinget

Norges Bondelag

18.01.16

Firma: Norges Bondelag

Noregs grunneigar- og sjølaksefiskarlag (NGSL)

18.01.16

Firma: Noregs grunneigar- og sjølaksefiskarlag (NGSL)

Nordre Nordland og Troms Grunneier og Sjølaksefiskarlag

18.01.16

Firma: Nordre Nordland og Troms Grunneier og Sjølaksefiskarlag

Mattilsynet

18.01.16

Firma: Mattilsynet

Havforskningsinstituttet

18.01.16

Firma: Havforskningsinstituttet

Tana Og Omegn Sjølaksefiskeforening(TOS)

18.01.16

Firma: Tana Og Omegn Sjølaksefiskeforening(TOS)

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

18.01.16

Firma: Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

18.01.16

Firma: Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening

18.01.16

Firma: Sør-Varanger Jeger- og fiskerforening

Sandnes idrettslag

18.01.16

Firma: Sandnes idrettslag

Protect Sápmi

18.01.16

Firma: Protect Sápmi

Russelva

18.01.16

Firma: Russelva

Lakselv grunneierforening

18.01.16

Firma: Lakselv grunneierforening

Lakseelvene i Finnmark

18.01.16

Firma: Lakseelvene i Finnmark

Gamvik Jeger- og fiskerforening

18.01.16

Firma: Gamvik Jeger- og fiskerforening

Fylkesmannen i Finnmark

18.01.16

Firma: Fylkesmannen i Finnmark

Finnmarkseiendommen

18.01.16

Firma: Finnmarkseiendommen

Finnmark sjølaksefiskerforening

18.01.16

Firma: Finnmark sjølaksefiskerforening

Fellesstyret for Skallelvvassdraget

18.01.16

Firma: Fellesstyret for Skallelvvassdraget

Båtsfjord jeger og fiskerforening

18.01.16

Firma: Båtsfjord jeger og fiskerforening

Børselv jeger og fiskerforening

18.01.16

Firma: Børselv jeger og fiskerforening

Berlevåg Jeger-og fiskeforening (BJFF)

18.01.16

Firma: Berlevåg Jeger-og fiskeforening (BJFF)

Berlevåg Jeger-og fiskeforening (BJFF)

18.01.16

Firma: Berlevåg Jeger-og fiskeforening (BJFF)

Fylkesmannen i Buskerud

18.01.16

Firma: Fylkesmannen i Buskerud

Laget og Songe Fiskelag

18.01.16

Firma: Laget og Songe Fiskelag

Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag

08.12.15

Firma: Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag

Fiskeridirektoratet

28.10.15

Firma: Fiskeridirektoratet

Noregs grunneigar- og sjølaksefiskarlag

20.10.15

Firma: Noregs grunneigar- og sjølaksefiskarlag

Elveierlaget i Råna

15.10.15

Firma: Elveierlaget i Råna

Norges Bondelag

29.09.15

Firma: Norges Bondelag

Norske Lakseelvers om regulering av fiske etter anadrom laksefisk i elv og sjø fra 2016

29.09.15

Firma: Norske Lakseelvers om regulering av fiske etter anadrom laksefisk i elv og sjø fra 2016

Norges jeger og fiskerforbund

17.09.15

Firma: Norges jeger og fiskerforbund

Finnmarkseiendom

16.09.15

Firma: Finnmarkseiendom

Buskerud fylkeskommune

10.09.15

Firma: Buskerud fylkeskommune

Fylkesmannen i Telemark

09.09.15

Firma: Fylkesmannen i Telemark

Norges Fiskarlag

09.09.15

Firma: Norges Fiskarlag

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

09.09.15

Firma: Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Protect Sapmi

08.09.15

Firma: Protect Sapmi

Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT)

08.09.15

Firma: Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT)

Havforskningsinstituttet

08.09.15

Firma: Havforskningsinstituttet

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening (TOS)

08.09.15

Firma: Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening (TOS)

Nedre Glomma og Omegn Fiskeadministrasjon (NGOFA)

08.09.15

Firma: Nedre Glomma og Omegn Fiskeadministrasjon (NGOFA)

Vindafjord kommune

07.09.15

Firma: Vindafjord kommune

Fylkesmannen i Østfold

07.09.15

Firma: Fylkesmannen i Østfold

Dalane Miljø og Ressurslag SA: Høringuttalelse vedr laksefisket

03.09.15

Firma: Dalane Miljø og Ressurslag SA

Norges vassdrags- og energidirektorat

02.09.15

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat

Mattilsynet

24.08.15

Firma: Mattilsynet

Tema

Relaterte lenker