Søker om bruk av rotenon for å fjerne fisk (2018/6021)

JM Norge søker om tillatelse etter forurensningsloven og laks- og innlandsfiskeloven til rotenonbehandling av Lille Kolbotnvann i Oppegård kommune i Akershus.

JM Norge og Ekornrud eiendom AS har inngått avtale med Oppegård kommune om utarbeidelse av områderegulering for Myrvoll Ekornrud. I den forbindelse ble det i 2012 gjennomført en konsekvensvurdering og naturtypekartlegging.

Kartleggingen viser funn av de tre rødlistede amfibieartene storsalamander, småsalamander og spissnutefrosk. Vanlig frosk og padde ble også funnet i planområdet. I 2012 ble det konstatert forekomst av fisk i Lille Kolbotnvann. Konsekvensutredningen påpeker at amfibielokalitetene bør ses i sammenheng, og foreslår avbøtende tiltak for salamander.

Hensikten med det omsøkte tiltaket er å etablere en god og skjermet lokalitet for amfibieartenes leveområde i vann.

Det søkes om bruk av inntil 17 liter rotenonløsning. 

Rotenonbehandlingen er planlagt gjennomført sommeren/høsten 2018. Tiltaket skal gjennomføres av Veterinærinstituttet.

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Høringsfrist er 29. juni 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema