Søker om bruk av rotenon for å fjerne mort fra Gjettjønna (2017/4087)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag søker om tillatelse til bruk av CFT-Legumin (rotenon) for å fjerne mort (Rutilus rutilus) fra Gjettjønna i Røros kommune.

Fylkesmannen søker om tillatelse etter forurensningsloven og laks- og innlandsfiskeloven til rotenonbehandling av Gjettjønna.

Mort ble påvist i Gjettjønna høsten 2016, og fylkesmannen søker om utslippstillatelse av rotenonproduktet CFT-Legumin for å utrydde bestanden før den sprer seg videre. Spredningsfaren er vurdert som akutt både til Håelvvassdraget og Glomma med sideelver både oppstrøms og nedstrøms. Herfra er veien kort til spredning over vannskillet til vestvendte vassdrag i Trøndelag, samt Femundsmarka. Formålet med vernet av Femundsmarka er blant annet å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.

Mort er ikke naturlig utbredt i området. Arten er oppført i kategorien "Høy risiko" i Artsdatabankens svarteliste, fordi den ved introduksjon "kan i svært stor grad endre fiskesamfunnets og økosystemets struktur og energistrøm".  

Det søkes om bruk av inntil 2 100 liter rotenonløsning.

Rotenonbehandlingen er planlagt gjennomført i uke 37 eller 38 i 2017.

Høringsfrist er 21. juli 2017.

Elektronisk skjema for å gi høringssvar finner du på denne siden Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges Miljøvernforbund: Rotenonbehandling Gjettjønna

14.07.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Tema