Dea Norge AS søker om boring av Pilothull på Dvalin (2017/4086)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Dea Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10 Dvalin i PL435 i Norskehavet.

Tidligst borestart for brønnen er 24. juli 2017.

Operasjonen vil omfatte bruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp av borekaks og utslipp til luft.

Dea Norge AS opplyser at det er avdekket koraller og svamp i området. Nærmeste korallforekomst er 182 m fra borelokasjonen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 28. mai 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

09.06.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker