Eni Norge AS søker om boring av letebrønn Goliat Eye - revidert søknad (2016/9375)

Miljødirektoratet har mottatt revidert søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7122/10-1S Goliat Eye i PL 697 i Barentshavet.

Miljødirektoratet har mottatt revidert søknad fra ENI Norge AS (ENI) om tillatelse til boring av letebrønn 7122/10-1S Goliat Eye. Brønnen ligger 16 km fra Goliat-feltet i Barentshavet og ca. 42 km fra nærmeste land som er Sørøya.

Opprinnelig søknad ble sendt på høring 22. september 2016 med høringsfrist 20. oktober 2016. ENI besluttet å trekke søknaden og utsette boreoperasjonen til etter sommeren 2017. Planlagt oppstart etter revidert plan er september 2017.

Endringer fra opprinnelig søknad er blant annet flytting av borelokasjonen 250 m mot nordvest, og endring av brønndesign ved at det skal bores med 12 ¼" hull gjennom reservoarsonene mot opprinnelig 8 ½". Beregnede utblåsningsrater er noe høyere, og beredskapsbehovet på åpent hav (barrier 1 og 2) er økt fra 4 til 6 systemer. Også beredskapsbehovet i kystsonen er økt noe. For kjemikalieforbruk og utslipp gjelder de samme forutsetninger og planer som i opprinnelig søknad.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 12. juni 2017 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter, inkludert høringsuttalelser, fra forrige høringsrunde er tilgjengelig på denne siden:

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker