Equinor søker om boring av Sputnik (2019/1862)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønnen 7324/6-1 Sputnik i PL 855 i Barentshavet.

Brønn 7324/6-1 Sputnik ligger ca. 195 km fra Bjørnøya og 275 km fra Magerøya i Finnmark. Brønnen ligger ca. 30 km nordvest for Wisting-funnet, og 6 km fra nærmeste brønn, Gemini Nord, som ble boret i 2017 innenfor samme lisens.

Sputnik er planlagt boret i perioden mai-juni 2019 med boreriggen West Hercules. Estimert varighet er 41 døgn. Planlagte utslipp av kjemikalier omfatter 24 tonn stoff i gul kategori og 894 tonn stoff i grønn kategori.

Equinor vurderer at miljørisiko for brønnen er akseptabel og at de foreslåtte beredskapstiltak er tilstrekkelige. Ifølge miljørisikoanalysen er høyest miljørisiko beregnet for sjøfugl på åpent hav med krykkje, lomvi, havhest og lunde som utslagsgivende arter gjennom året. Equinor har planlagt for 2 NOFO-systemer på åpent hav med responstid på 2 timer for første system og fullt utbygd barriere 1 og 2 innen 36 timer. For barriere 3 og 4 stilles det krav til kapasitet til å håndtere mengden oljeemulsjon (4 tonn) som ifølge oljedriftssimuleringer vil drive mot land. Responstiden er satt til 42 døgn (korteste drivtid til land), men ressurser vil mobiliseres så snart som mulig for å i størst mulig grad hindre at oljen når land/Bjørnøya.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 22. februar 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker