Lundin søker om boring av letebrønn Hurri (2017/8773)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7219/12-3 S i lisens PL 533 i Barentshavet.

Brønnen ligger i vestlige del av Barentshavet, ca. 189 km fra nærmeste land som er Sørøya i Finnmark. Planlagt borestart er i desember 2017 med en estimert varighet for boreoperasjonen på totalt 122 dager, hvorav 60 dager for boring av hovedbrønn, 30 dager for boring av ett sidesteg og 32 dager for to brønntester gitt funn.

Operasjonen vil omfatte bruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp av borekaks med vedheng av vannbasert borevæske og håndtering av avfall, samt utslipp til luft i forbindelse med kraftgenerering og brønntesting. Totalt utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori er estimert til 212 tonn og 2192 tonn. Det er ikke planlagt for utslipp av kjemikalier i rød eller svart kategori.

Borestedsundersøkelser utført av operatøren har avdekket forekomster av svamp i området hovedsakelig som spredte enkeltindivider og ikke noen større ansamlinger rundt borelokasjonen.

Det er forventet å finne en olje med egenskaper lik Graneoljen og det er gjennomført en referansebasert miljørisikoanalyse basert på letebrønn 7220/11-2 Alta II. Høyest beregnet miljørisiko er for pelagisk sjøfugl (lunde) om sommeren, med 24 % av Lundins akseptkriterier i skadekategori alvorlig. Beredskapsanalysen viser at det er behov for 3 NOFO-systemer på åpent hav med 11 timer responstid for første system og 15 timer for fullt utbygget barriere.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 20. oktober 2017 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker