Lundin søker om boring av letebrønn Hufsa (2017/5135)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7219/12-2 S&A i Barentshavet. Søknaden omfatter utslipp tilknyttet boring av letebrønnen, samt to brønntester og sidesteg ved et eventuelt funn.

Operasjonen vil omfatte bruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp av borekaks med vedheng av vannbasert borevæske og håndtering av avfall, samt utslipp til luft i forbindelse med kraftgenerering og brønntesting. Totalt utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori er estimert til 326 tonn og 3254 tonn. Det er ikke planlagt for utslipp av kjemikalier i rød eller svart kategori.

Borestedsundersøkelser utført av operatøren har avdekket forekomster av svamp i området. Det er ikke identifisert rødlistede svamp eller koraller i området. Kartleggingen av svampforekomster indikerer at de nærmeste områdene med høy tetthet av svamper ligger ca. 60 m fra planlagt borelokasjon.

Det er forventet å finne en olje med egenskaper lik Graneoljen, og det er gjennomført en referansebasert miljørisikoanalyse basert på letebrønn 7219/12-1 Filicudi. Høyest beregnet miljørisiko er for pelagisk sjøfugl (lunde) om høsten, med 20 % av Lundins akseptkriterier i skadekategori moderat. Beredskapsanalysen viser at det er behov for 2 NOFO-systemer på åpent hav, men 11 timer responstid for første system og 14 timer for fullt utbygget barriere.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 28. juli 2017 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskningsinstituttet: uttalelse

28.07.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker