OMV (Norge) AS søker om boring av brønnene 7324/7-3 S Wisting Central II og 7324/8-3 Hassel (2015/9780)

OMV (Norge) AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse med boring av letebrønnene 7324/7-3 S Wisting Central II og 7324/8-3 Hassel i PL537 i Barentshavet.

Brønnen skal bores med boreriggen Transocean Spitsbergen. Brønnene er planlagt med oppstart 1. januar 2016, og varigheten av operasjonen er estimert til maksimum 117 dager for avgrensningsbrønn Wisting Central II og maksimum 60 dager for avgrensningsbrønn Hassel, gitt funn av hydrokarboner. Dette er OMV sin 5. og 6. brønn i Wisting-lisensen.

Brønnene er lokalisert ca. 315 km nord for Hammerfest, med et vanndyp på henholdsvis 402 m og 398 m.

Omsøkte utslipp

Operasjonen vil omfatte bruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp av borekaks, utslipp til luft samt produksjon og håndtering av avfall. Totalt utslipp av kjemikalier i grønn kategori er estimert til 1992 tonn og totalt for kjemikalier i gul kategori er estimert til 2,72 tonn.

OMV søker om forbruk av oljebasert borevæske. De søker også om forbruk av kjemikalier i rød kategori i forbindelse med sementering av Hassel og i forbindelse med brønntest på Wisting Central II.  Det vil ikke være utslipp av kjemikalier i rød eller svart kategori. Sikkerhetsdatablad kan fås ved henvendelse til operatøren.

Miljørisiko og beredskap

Grunnlagsundersøkelse og borestedsundersøkelse er gjennomført på og omkring borestedet, og det er ikke påvist koraller eller andre sårbare miljøressurser på havbunnen.

Det er utført en miljørisiko- og beredskapsanalyse for leteboringen. Ratene som er brukt er generiske for Wisting-området og anses å være representative for Wisting Central II og Hassel fordi det skal bores i de sammen formasjonene som de tidligere borede brønnene med relativt likt brønndesign. De vektede utblåsningsratene som er lagt til grunn for miljørisikoanalysen er henholdsvis 1571 Sm3/døgn og 381 Sm3/døgn for overflate- og sjøbunnsutblåsninger.

Pelagiske sjøfugl har den høyeste miljørisikoen med 23,5 prosent av akseptkriteriet for moderat miljøskadekategori i vintersesongen. Risikoen for kystnære sjøfugl langs kysten av Norge, Svalbards og Bjørnøya, strandhabitater, marine pattedyr og marginale issone VØKer er begrenset.

Oljedriftberegninger viser at det er mindre enn 5 prosent treffsannsynlighet for stranding av olje langs norskekysten og Bjørnøya og oljedrift vil heller ikke være i konflikt med isutbredelsen i området.

OMV har beregnet beredskapsbehovet i åpent hav til fire NOFO-systemer, med fullt utbygd barriere innen 50 timer. Boreaktiviteten skal foregå langt fra kysten, noe som medfører lang responstid fra landbaser. OMV har derfor besluttet å ha et NOFO-system ved riggen under boreoperasjonen.

OMV konkluderer med at aktiviteten kan gjennomføres forsvarlig med en akseptabel miljørisiko. OMV vil etablere krav om å oppdage et eventuelt oljeutslipp innen 1 time etter at et utslipp har skjedd. For å ivareta dette har OMV et dedikert beredskapsfartøy med deteksjonsutstyr om bord.

Med de tiltak som er beskrevet i denne søknaden, vurderer OMV det slik at leteboringen på Wisting Central II og Hassel  kan gjennomføres uten negative konsekvenser for miljøet på borestedet og havområdet forøvrig.

Uttalelsesfrist er 26. oktober 2015

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden:

http://www.miljødirektoratet.no/horing2015-9780.

Høringsdomumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Vennligst merk brevet med «2015/9780».

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Greenpeace

28.10.15

Firma: Greenpeace

Fiskeridirektoratet

28.10.15

Firma: Fiskeridirektoratet

Sysselmannen på Svalbard

26.10.15

Firma: Sysselmannen på Svalbard

Kystverket

21.10.15

Firma: Kystverket - ingen kommentarer

Greenpeace

21.10.15

Firma: Greenpeace

Vedtak

Tema

Relaterte lenker