Wellesley søker om boring av letebrønn Goanna (2017/5651)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley Petroleum AS (Wellesley) om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 33/9-22 Goanna i Nordsjøen. Søknaden omfatter utslipp tilknyttet boring av letebrønnen, inklusive to potensielle sidesteg og brønntesting.

Letebrønnen er lokalisert ca. 10 km nord for Statfjord C, 8 km vest for Vigdis og 6 km sør for Statfjord Nord, og ca 146 km fra land (Værlandet i Sogn og Fjordane). Tidligste oppstart er ifølge Wellesley 1. september 2017, og estimert varighet for boreoperasjonen er totalt 94 dager, hvorav 37 dager for hovedbrønn, 19 dager for brønntest og 38 dager for to sidesteg.

Operasjonen vil omfatte bruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp av borekaks med vedheng av vannbasert borevæske og håndtering av avfall, samt utslipp til luft i forbindelse med kraftgenerering og brønntesting. Det planlegges bruk av oljebasert borevæske i de nedre seksjonene av brønnen, samt i sidestegene.

Basert på tidligere miljøundersøkelser i området, er det ifølge operatøren ikke identifisert potensielt sensitive habitater i området. Wellesley informerer om at det i juni vil gjennomføres en ny borestedsundersøkelse med miljørepresentant om bord. Dersom denne undersøkelsen gir ny informasjon om sårbare ressurser, vil dette bli opplyst om og nødvendige tiltak bli iverksatt. 

Miljørisikoanalysen er gjennomført som en helårlig skadebasert analyse. Høyest beregnet miljørisiko er for pelagisk sjøfugl, med 45 % av Wellesleys akseptkriterier i skadekategori alvorlig for alkekonge på høsten. Beredskapsanalysen viser at det er behov for 7 NOFO-systemer på høsten og 8 NOFO-systemer på vinteren i barriere åpent hav.

Vektet utblåsningsrate og varighet for overflateutblåsning er hhv 7858 Sm3/døgn og 9,9 døgn, mens vektet rate og varighet for sjøbunnsutblåsning er hhv 7978 Sm3/døgn og 10,3 døgn. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 24. juli 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverket

25.07.17

Firma: Kystverket

Havforskningsinstituttet: uttalelse

24.07.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

06.07.17

Firma: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fiskeridirektoratet

06.07.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker