Regelverk

Høringer om forslag til endringer av det norske regelverket. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Foreslår endring i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt (2018/1958)

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag til... 12.02.18

Foreslår å oppheve hjorteviltforskriften § 30 (2018/1218)

Miljødirektoratet foreslår å oppheve § 30 om kontrollkortordning for villreinjakt i... 31.01.18

Foreslår nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall (2013/5028)

Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til forskrift for å regulere bruk av lettere... 30.01.18

Foreslår å gjennomføre importskjemaer for EUs kvikksølvforordning i norsk regelverk. (2018/580)

Miljødirektoratet foreslår en endring i foreslått § 2-4 om kvikksølv i produktforskrifte... 22.01.18

Foreslår å heve strafferammen i svalbardmiljøloven (2014/1164)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag o... 19.01.18

Høring av endringer i regelverk om metanol, N-metyl-2-pyrrolidon og CMR-stoffer (2017/12446)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres me... 05.01.18

Foreslår endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (2017/13019)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift 1. januar 2013 nr. ... 21.12.17

Foreslår endring i biocidforskriften (2017/12661)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 18.12.17

Foreslår å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven (2014/1164)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag o... 08.12.17

Høring av endringer i forskrifter med plikt til registrering i produktregisteret (2014/2353)

Miljødirektoratet har utviklet en løsning for elektronisk kjemikaliedeklarering til... 17.11.17

Foreslår å gjennomføre EUs kvikksølvforordning i norsk regelverk (2017/12202)

Miljødirektoratet foreslår en ny § 2-4 om kvikksølv i produktforskriften og opphevelse a... 14.11.17

Foreslår endring i biocidforskriften (2017/11003)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften. 30.10.17

Foreslår endring i biocidforskriften (2017/7188)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en rekke nye EU-rettsakter ved å endre... 30.08.17

Foreslår endring i biocidforskriften (2017/6588)

Miljødirektoratet foreslår å endre biocidforskriften som følge av EUs system for... 12.07.17

Høring av endringer i regelverk om siloksanene D4 og D5 (2017/5203)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres me... 10.07.17

Forskrift om reduserte klimagassutslipp fra drivstoff på høring (2017/5888)

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utredet konsekvensene ... 28.06.17

Foreslår økte pantesatser (2017/3548)

Miljødirektoratet sender forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 6 om... 26.06.17

Kommentarrunde for bestemmelser for tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

Stortinget har vedtatt en statlig finansiert tilskuddsordning for å sikre forsvarlig... 12.06.17

Høring av forskrift om kommunenes ansvar for kasserte fritidsbåter (2017/5291)

Miljødirektoratet sender forslag til forskrift om kommunenes ansvar for små fritidsbåter... 07.06.17

Høring av endringer i REACH-forskriften om nye stoffer som forbys omsatt til privatpersoner (2017/4614)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres ve... 31.05.17

Foreslår endring i biocidforskriften (2017/4202)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny EU-rettsakt ved å endre biocidforskriften. 09.05.17

Høring på forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt (2017/4204)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamre... 08.05.17

Høring av endring i REACH-forskriften og produktforskriften om stoffer som blir omfattet av godkjenningsordningen (2017/374)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres me... 24.04.17

Foreslår endringer i biocidforskriften (2017/3236)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre fire EU-rettsakter ved å endre biocidforskrifte... 18.04.17

Høring av vedlegg om infrastruktur til den norske avfallsstrategien (2017/3203)

Klima- og miljødepartementet publiserte i august 2013 en norsk avfallsstrategi. For å... 27.03.17

Høring av vedlegg om avfallsforebygging til den norske avfallsstrategien (2017/3276)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til... 27.03.17

Foreslår nye regler for bly, bisfenol A og fenol i leketøy (2017/3128)

Forslaget gjelder gjennomføring i norsk regelverk av planlagte endringer av det europeis... 23.03.17

Høring av endringer i REACH-forskriften (2014/2564)

Når EU-kommisjonen tildeler virksomheter en godkjenning for bruk av et stoff oppført i... 21.03.17

Foreslår implementering av nye EU-bestemmelser om støyberegning (2016/11222)

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide høringsnot... 01.03.17

Høring av endringer i REACH-forskriften og produktforskriften (2017/92)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH blir endret av... 14.02.17

Undersøkelse om bruk av PFOS i henhold til unntakene i POP-forordningen (2017/919)

Miljødirektoratet gjennomfører en undersøkelse om bruk av PFOS. I Norge er PFOS regulert... 27.01.17

Høring av forslag om gjennomføring av ny klassifisering for farlige stoffer (2016/11440)

Forslaget gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og... 13.01.17

Forslag om justering av maksimal normalpris for levering av PCB-holdige isolerglassruter (2016/11469)

Miljødirektoratet foreslår å endre avfallsforskriften kapittel 14, slik at maksimal pris... 20.12.16

Foreslår forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling (2016/5459)

Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om forskrift om tilskudd til tiltak mot... 14.12.16

Foreslår ny forskrift om emballasjeavfall (2016/11510)

Miljødirektoratet sender forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om emballasjeavf... 14.12.16

Foreslår endringer i biocidforskriften (2016/11252)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre fire EU-rettsakter ved å endre biocidforskrifte... 13.12.16

Foreslår nye regler i CLP for innsending av informasjon om giftige stoffblandinger (2016/2314)

Forslaget gjelder gjennomføring i norsk regelverk av en endring av det europeiske... 13.12.16

Foreslår ny forskrift om kommunal beredskap (2016/11111)

Miljødirektoratet sender forslag til nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommuna... 01.12.16

Foreslår endring av forurensningsforskriften kapittel 20 og avfallsforskriften kapittel 11 (2016/9234)

På vegne av Klima- og miljødepartementet, sender Miljødirektoratet på høring forslag til... 08.11.16

Foreslår endringer i biocidforskriften (2016/10452)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en rekke EU-rettsakter ved å endre biocidforskr... 28.10.16