Endring av forskrift om reduksjon av bensindamp (2015/3596)

Direktiv 2009/126/EF stiller krav til gjenvinning av bensindamp ved fylling av bensin på bensinstasjoner. Direktivet krever at leverandører av gjenvinningsanlegg skal sertifisere dette etter "relevante tekniske standarder" eller etter "egnede prosedyrer for typegodkjenning". Dette spesifiseres i endringsdirektiv 2014/99/EU slik at sertifiseringen nå skal skje etter standard NS-EN 16321-1:2013.

Tilsvarende skal den årlige kontrollen av gjenvinningssystemet på bensinstasjonene nå skje i henhold til en oppgitt standard; NS-EN 16321-2:2013.

Endringene i direktivet krever at den norske forskriften om reduksjon av utslipp av bensindamp (forskrift 10. februar 1999 nr. 206) endres. Det anses at endringene kun utgjør mindre tekniske endringer som vil ha små konsekvenser for industrien og myndighetene.

Bakgrunn

EU-kommisjonen vedtok direktiv 2014/99/EU den 21.10.2014. Direktivet endrer basisdirektivet 2009/126/EF om reduksjon av utslipp av bensindamp på to punkter. Endringene skal gjennomføres i nasjonal rett senest 12.05.2016, med virkning fra 13.05.2016.

Hovedinnholdet av reguleringen

Gjenvinning av bensindamp på tankanlegg og på bensinstasjonene er regulert i norsk rett i forskrift 10. februar 1999 nr. 206 om reduksjon av utslipp av bensindamp, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-02-10-206. Forskriften gjennomfører blant annet direktiv 2009/126/EF http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.285.01.0036.01.ENG&toc=OJ:L:2009:285:FULL i norsk rett. EU har nå vedtatt et endringsdirektiv 2014/99/EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0099&from=EN til dette.

Direktivets fase II fra 2009 stiller krav til produsenter av bensindampgjenvinningsanlegg og eiere av bensinstasjoner. Det stilles krav om at a) gjenvinningsanleggene testes og sertifiseres av produsent og at b) gjenvinningseffektiviteten kontrolleres årlig av den ansvarlige for bensinstasjonen. Hittil har direktivet, og den norske forskriften, på disse to punktene kun hatt generelle henvisninger til relevante tekniske standarder og aktuelle prosedyrer for hvordan disse kravene skal oppfylles, se vedlegg V nr. 1 og 3 i den norske forskriften.

Endringsdirektivet spesifiserer nå dette nærmere ved å henvise direkte til EN 16321-1:2013 (leverandørsertifisering) og standard EN 16321-2:2013 (årlig kontroll). Standardene er også norske standarder, NS-EN 16321-1:2013 og NS-EN 16321-2:2013 respektive.

Endringene skal i henhold til EØS-avtalen implementeres i norsk rett. Miljødirektoratet har derfor laget et utkast til norsk endringsforskrift som ivaretar endringsdirektiv 2014/99/EU, se vedlegg. Det gjøres kun endringer i vedlegg V nr. 1 og 3 i forhold til dagens forskrift. I utkastet er det henvist til de to norske standardene som nevnt ovenfor.

Endringer av dagens regelverk

EUs direktiv og den norske forskriftens krav om gjenvinning på bensinstasjoner gjelder for alle nye bensinstasjoner. For eksisterende bensinstasjoner skal bensindampgjenvinning ved pumpen først implementeres når stasjonen gjennomgår en omfattende ombygging. Unntatt fra denne overgangsordningen er bensinstasjoner som har et årlig bensinvolum på mer enn 3000 m3. Disse skal ha en operativ gjenvinning ved bensinpumpene senest 31.12.2018. Se gjeldende forskrift § 7.

Den norske forskriften om gjenvinning av bensindamp må endres i tråd med EUs endringsdirektiv. Kravet om testing og sertifisering av bensingjenvinningssystemet hos produsent står i dagens forskrift i vedlegg V punkt 1. Testing og sertifisering skal her gjøres «i henhold til europeiske tekniske standarder eller prosedyrer for typegodkjenning, eller, når slike standarder eller prosedyrer ikke finnes, etter relevante nasjonale standarder.» Dette erstattes nå med krav om at testing og sertifisering skal skje i henhold til NS-EN 16321-1:2013.

Tilsvarende er det for den årlige kontrollen av bensindampgjenvinningen ved bensinpumpene i dag satt krav om at dette skal «testes minimum en gang i året, enten ved å sjekke at damp/bensin-forholdet med simulert bensinstrøm er i overensstemmelse med punkt 2 ovenfor eller gjennom bruk av annen passende metode.» Denne henvisningen til fremgangsmåten ved kontrollen erstattes nå med et krav om at kontrollen skal skje i henhold til NS-EN 16321-2:2013.

Myndighet etter forskriften

Miljødirektoratet er myndighet etter forskriften sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) der Miljødirektoratet er koordinerende myndighet. DSB og Miljødirektoratet står begge bak det fremlagte utkastet til endret forskrift.

Konsekvenser av reguleringen

Så langt vi har bragt på det rene, er det ingen norske produsenter av gjenvinningsanlegg for bensinpumper. Det nye kravet til standard for testing og sertifisering av gjenvinningsanlegg hos produsent vil dermed ikke medføre konsekvenser her. Det bemerkes at norske importører av slike gjenvinningsanlegg bør forsikre seg om at produsenten har sertifisert gjenvinningsanlegget i tråd med NS-EN 16321-1:2013. Det anses at dette ikke medfører ekstra arbeid eller kostnader for importørene.

Den årlige kontrollen etter NS-EN 16321-2:2013 skal gjennomføres av den som er ansvarlig for bensinstasjonen. Siden det allerede i dagens forskrift er et krav om at gjenvinningseffektiviteten skal kontrolleres årlig, anses den nye henvisningen til en bestemt standard ikke å medføre vesentlige kostnader for bransjen.

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Høringsfrist

Høringsfristen er  20. april 2016.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norsk Petroleumsinstitutt

25.04.16

Firma: Norsk Petroleumsinstitutt

SPT Association: Gjenvinning av bensindamp

20.04.16

Firma: SPT Association

Gilbarco Veeder-Root AS: Gjenvinning av bensindamp

18.04.16

Firma: Gilbarco Veeder-Root AS

Tema

Relaterte lenker