Foreslår å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven (2014/1164)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag om endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og straffeprosessloven.

Det foreslås forskriftshjemler for Kongen til å bestemme at det kan ilegges overtredelsesgebyr ved overtredelser av bestemmelser i og i medhold av forurensningsloven og produktkontrolloven. Den foreslåtte forskriftshjemmelen er avgrenset til å gjelde nærmere bestemte typer overtredelser.

Det foreslås at bestemmelsen i naturmangfoldloven § 74 om miljøerstatning endres til en bestemmelse om overtredelsesgebyr, og oppdateres i tråd med det nye kapittelet om administrative sanksjoner i forvaltningsloven kapittel IX.

Det foreslås videre å heve strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven. Den alminnelige strafferammen i forurensningsloven og produktkontrolloven er i dag fengsel i 3 måneder, og denne foreslås hevet til 1 år. Strafferammen ved skjerpende omstendigheter etter forurensningsloven § 78 andre ledd første alternativ foreslås hevet fra 2 til 3 år. Det foreslås innført en 3 års strafferamme ved skjerpende omstendigheter i produktkontrolloven. Strafferammen for grov overtredelse av naturmangfoldloven § 75 foreslås hevet fra 3 til 5 år.

Høringen gjennomføres elektronisk. Skjema for å gi høringsinnspill finner du nedenfor. I høyremenyen finner du høringsnotat og liste over høringsinstanser. Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill.

Det er også mulig å sende høringsinnspill skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. mars 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Kategori