Foreslår endring av forurensningsforskriften kapittel 20 og avfallsforskriften kapittel 11 (2016/9234)

På vegne av Klima- og miljødepartementet, sender Miljødirektoratet på høring forslag til endring i regelverket om levering og mottak av avfall fra skip. Bakgrunnen for forslagene er hovedsakelig gjennomføring av EUs industriutslippsdirektiv og et behov for å tilpasse kravene til avfallshåndtering i havner til dette regelverket, i tillegg til overgangen til elektronisk deklarasjonssystem for farlig avfall.

De foreslåtte endringene betyr en harmonisering mellom disse forskriftene, slik at det blir en mer enhetlig praksis for de som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Maksimal lagringsmengde for farlig avfall i havnen endres slik at den er i tråd med industriutslippsdirektivet. Dette betyr at unntaket fra krav om tillatelse i avfallsforskriften § 11-7 bokstav d nå vil gjelde for havner med maksimal lagringskapasitet inntil 50 tonn. Havner med maksimal lagringskapasitet over 50 tonn må ha tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Forslaget innebærer at deklarasjonsplikten for farlig avfall fra drift av skip flyttes fra skipet til havneansvarlig ved levering i havn. Denne endringen i avfallsforskriften kapittel 11 innebærer at det er havneansvarlig som skal deklarere farlig avfall som mottas fra skip, når de leverer avfallet til godkjent mottak for farlig avfall. Skip som leverer direkte til et mottak for farlig avfall, må fortsatt deklarere avfallet selv.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. I høyremenyen finner du forslag til endringer av disse forskriftene, samt utdypende kommentarer til de foreslåtte endringene. Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden.

Vi ber om kommentarer til forlaget innen 14. februar 2017.

Høringsdokumenter

Tema

Relaterte lenker