Foreslår endring i biocidforskriften (2018/6177)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt nye rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 10. august 2018

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

21.08.18

Firma: Utenriksdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

13.08.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Statens legemiddelverk: høringssvar

06.08.18

Firma: Statens legemiddelverk

Tema

Relaterte lenker