Steinkjer kommune: Uttale fra Steinkjer kommune om foreslåtte endringer i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt (2018/1958)

Vedtak i Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning - 24.04.2018 (sak 18/22): Steinkjer kommune har følgende uttale: • Kommunen støtter en revidering av «Forskrift 30. mai 2014 nr 677 om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt» i § 9 samt § 11 sjette ledd. • Det må gjøres et grundigere arbeid fra Miljødirektoratets side for å skaffe bakgrunnskunnskap om fastsettelse av «ytterligere bruksverdi» for gjeterhunder, vokterhunder, rovvilthunder og rene sporhunder (bandhunder) på rovvilt. Fastsettelse av «ytterligere bruksverdi» må sikres for disse. Ulike gjeterhundprøver med klasseinndeling må inkluderes i verditabell vedlegg 1, jf http://www.nsg.no/gjeterhundprover/category645.html . For elghunder (gruppe 5) må godkjent bjørnetest gjennom testing av bjørn i hegn ved Namsskogan familiepark, Vassfaret Bjørnepark eller Junsele djurpark inkluderes som objektiv opplysning som gir grunnlag for ytterligere bruksverdi, på lik linje med merittering på hjortevilt. • Meritteringer gitt i andre land som absolutt dokumenterer bruksegenskaper må inkluderes. • Forslaget om at rovvilthunder og vokterhunder får trekk fra grunnverdi (hvalpepris) fordi fylkesmennene har bevilget midler til konfliktdempende tiltak når hundene har fått trening/oppfølging fra SNO må fjernes. • Retningslinjene må sendes ut på høring fordi de er en del av den helhetlige tolkningen av regelverket. • Det viktig at det er likebehandling av sakene på tvers av fylker. • Selve forskriften bør ikke inneholde ulike konkrete erstatningsbeløp da disse raskt går ut på dato. Konkrete erstatningsbeløp bør knyttes opp mot vedlegg 1. • Kommunen støtter ikke de endringer som foreslår at erstatning for tap eller skade på hund skal bestemmes ut fra om du selv har privat forsikring på hunden din eller ikke. Om du har forsikring eller ikke har ingen praktisk betydning for fastsettelse av erstatning. • § 11, 5. ledd endres til: «Full erstatning for hunder som nevnt i § 2 bokstav a, skal basere seg på hundens bruksverdi. For jakthunder fastsettes erstatningen i samsvar med verditabellen i vedlegg 1. Det ytes også full erstatning hvis hunden må avlives av dyrevelferdsmessige hensyn. Dersom hunden får varig nedsatt bruksverdi ytes 50 % erstatning. Dokumenterte veterinærutgifter erstattes med inntil maksimalverdi gitt i verditabell i vedlegg 1.» • Begrepet «dokumentert hvalpepris» bør byttes ut med «tilsvarende dokumentert hvalpepris eller kjøpspris», slik at hunder som er oppdrettet av eier og hunder som kjøpes i voksen alder, inkluderes i fastsettelse av grunnverdi.
Uttalelse fra:
Steinkjer kommune
Firma:
Steinkjer kommune
Emne:
Uttale fra Steinkjer kommune om foreslåtte endringer i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt (2018/1958)
Epost:
linn.aasnes@steinkjer.kommune.no

Høringsdokumenter

Sarutskrift.pdf

30.04.18