Foreslår endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (2017/13019)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift 1. januar 2013 nr. 3 om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak for å fastsette felles nasjonale satser for tidlig nedsanking av sau og bruk av hjemmebeite.

Forskrift 1. januar 2013 nr. 3 om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak trådte i kraft 1. januar 2013, med unntak av bestemmelsen om nasjonale satser i § 10 som skal gjelde fra den tiden Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) bestemmer, jf. forskriften § 18. 

Det er nå ønskelig at denne bestemmelsen trer i kraft. Miljødirektoratet foreslår å fastsette slike nasjonale satser for tidlig nedsanking og bruk av hjemmebeite for sau i § 10 i forskriften.

Satsene er basert på grunnlagsmateriale fra NIBIO rapport vol. 3 nr. 100 2017 Tidlig nedsanking av sau og bare innmarksbeite - Sats per dyr og dag ved mer innmarksbeite. Rapporten ligger i høyremenyen.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 1. februar 2018. Forskriften fastsettes kort tid etter dette.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

07.02.18

Firma: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Oppland

07.02.18

Firma: Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Rogaland

05.02.18

Firma: Fylkesmannen i Rogaland

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Høringsuttalelse

01.02.18

Firma: Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, Møre og Romsdal Bondelag: Uttale forslag til endringer

30.01.18

Firma: Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, Møre og Romsdal Bondelag

lokkallag av NSG: forskrift 1 januar 2013 nr 3.

24.01.18

Firma: lokkallag av NSG

Kategori