Foreslår endringer i kjemikalieregelverket (2018/10448)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning ved å endre produktforskriften.

Den nye endringen innebærer at pentaklorfenol (PCP) føres opp i vedleggene IV og V til POPs-forordningen. Endringene vurderes til ikke å medføre vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Vedlegg IV er liste over stoffer som omfattes av bestemmelser om avfallshåndtering i henhold til forordningen artikkel 7, med konsentrasjonsgrenser. Vedlegg V (tabell, del 2) oppgir maksimale konsentrasjonsgrenser for stoffer oppført i vedlegg IV og spesielle betingelser for permanent deponering.

De foreslåtte reguleringene gjennomføres ved endringsforordning (EU) D049821/02 til EUs POPs-forordning. Utkast til endringsforordningen ble publisert i EU-registeret 9. juli 2018.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 10. desember 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tolldirektoratet

13.12.18

Firma: Tolldirektoratet

Statens legemiddelverk

13.12.18

Firma: Statens legemiddelverk

Forsvarsdepartementet

13.12.18

Firma: Forsvarsdepartementet

Utenriksdepartementet

11.12.18

Firma: Utenriksdepartementet

Justis og beredskapsdepartementet

11.12.18

Firma: Justis og beredskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

06.12.18

Firma: Kunnskapsdepartementet

Statens legemiddelverk: EUs POPs-forordning - høringssvar

05.12.18

Firma: Statens legemiddelverk

Tema

Relaterte lenker