Foreslår endringer i klimakvoteforskriften (2018/3203)

Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift av 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften).

Forslaget til endringer av klimakvoteforskriften innebærer implementering av forordning (EU) nr. 2017/2392 som endrer EUs kvotedirektiv (2003/87/EF), samt oppdatering av referanser i klimakvoteforskriften.

De foreslåtte endringene av klimakvoteforskriften medfører i hovedsak endringer i kvotehandelsystemet for luftfart. Endringene gjelder forlengelse av det innskrenkede omfanget av systemet, forenklinger for operatører med små utslipp, bruk av luftfartskvoter for stasjonære industrivirksomheter, samt enkelte andre mindre endringer.

I tillegg innebærer forslaget implementering av en endringsforordning til registerforordningen for å inkludere en ny sikkerhetsmekanisme i klimakvoteregisteret. Videre oppdateres en referanse knyttet til gebyr for forenklet verifikasjon og en referanse knyttet til regioner spesifisert i Traktat om Den europeiske unions funksjonsmåte.

Vedlagt er forslag til endringsforskrift. Skjema for å gi høringskommentarer ligger på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 30. april 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Widerøe AS: Klimakvoteforskriften og unntak

30.04.18

Firma: Widerøe AS

Samferdselsdepartementet

30.04.18

Firma: Samferdselsdepartementet

NHO Luftfart

30.04.18

Firma: NHO Luftfart

Tema

Relaterte lenker