Foreslår endringer i regelverk om krysotil, uorganiske ammoniumsalter og reglene for ECHAs klageinstans (2016/2916)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH og forordningen om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans skal endres. REACH vedlegg XVII endres ved at reglene om asbestformen krysotil blir endret og det blir innført nye regler om uorganiske ammoniumsalter.

Endringene vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Bakgrunn

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av, samt begrensninger for kjemikalier (REACH) er i Norge gjennomført i REACH-forskriften. REACH vedlegg XVII begrenser adgangen til produksjon, import, bruk og omsetning av nærmere angitte farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Forordning (EF) nr. 771/2008 om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans ("forordning om organisering og saksbehandling ved ECHAs klageinstans") er også gjennomført i REACH-forskriften.

Gjennom to nye forordninger, som ennå ikke er endelig vedtatt i EU, endres REACH vedlegg XVII om begrensninger. Den ene forordningen innfører begrensninger som gjelder innholdet av uorganiske ammoniumsalter i celluloseisolasjon. I følge forordningen skal utslipp av ammoniakk fra stoffblandinger eller produkter av celluloseisolasjon være mindre enn 3 ppm ved en bestemt analysemetode, med unntak for råvarer. Den andre forordningen fastsetter at asbestformen krysotil ikke kan brukes i membraner for elektrolyseinstallasjoner etter 1. juli 2025. Virksomhetene blir samtidig pålagt årlig rapportering om mengde krysotil og målinger i arbeidsatmosfæren.

Forordningen som endrer forordningen om organisering og saksbehandling ved ECHAs klageinstans er heller ikke endelig vedtatt i EU. Forslaget skal sikre åpenhet og at klagesaker blir behandlet innen rimelig tid. Det blir også mulig til å inngå minnelige avtaler mellom ECHA og den enkelte virksomhet som klager. Dette har det formelt ikke vært adgang til før, men viser seg i praksis at skjer. Gjennom forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) får ECHA i oppdrag å utføre tilsvarende oppgaver når det gjelder beslutninger og klager om biocider, og det blir derfor innført bestemmelser relatert til biocidforordningen.

Siden de tre rettsaktene er EØS-relevante, og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett.

Hvis det blir substansielle endringer i de endelige EU-rettsaktene, vil vi vurdere behovet for ny høring i Norge.

Hovedinnholdet i rettsaktene

Uorganiske ammoniumsalter
REACH-forordningen endres med reguleringen av uorganiske ammoniumsalter i REACH vedlegg XVII og innfører en ny post 65. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA hadde forslaget om å endre REACH vedlegg XVII på internasjonal høring i perioden 18. juni 2014 til 18. desember 2014. ECHAs komité for risikovurdering (RAC) og den sosioøkonomiske komiteen (SEAC) har vurdert restriksjonsforslaget. RAC konkluderer at bruk av uorganiske ammoniumsalter i celluloseisolasjon  medfører en risiko for menneskers helse på grunn av utslipp av ammoniakk fra isolasjonsmaterialet. SEAC konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen uorganiske ammoniumsalter medfører i celluloseisolasjon på en proporsjonal måte.

Krysotil
I henhold til REACH vedlegg XVII post 6 er alle typer asbest forbudt, men med noen få uttak. Et av unntakene er at medlemsstatene kan tillate membraner av asbestformen krysotil til bruk i eksisterende elektrolyseinstallasjoner.  Noen få medlemsstater har gjort dette. Endringen innebærer at unntaket fra andre avsnitt om bruk av krysotilholdige membraner i REACH vedlegg XVII ved post 6 nr. 1 ikke skal gjelde etter 1. juli 2025. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA hadde forslaget om å endre REACH vedlegg XVII på internasjonal høring i perioden 19. mars 2014 til 19. september 2014. RAC og SEAC har vurdert restriksjonsforslaget. RAC konstaterer at bruk av krysotil medfører en risiko for menneskers helse og at det derfor ikke bør være mulig med unntak for krysotilholdige membraner i elektrolyseinstallasjoner. SEAC konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen krysotil utgjør i membraner for elektrolyseinstallasjoner på.

Organisering og saksbehandling ved ECHAs klageinstans
Kommisjonen har på bakgrunn av at styret i ECHA har evaluert ECHAs klageinstans foreslått endringer i forordning om organisering og saksbehandling ved ECHAs klageinstans. Forslaget til endringsforordning innebærer at det skal bli enklere for medlemsland å intervenere ved for eksempel klager på beslutninger om stoffevalueringer. Videre vil det bli mulig å øke bemanningen ved klageinstansen når det er mange saker som skal behandles. Erfaring har dessuten vist at mange klager blir løst ved minnelige ordninger mellom virksomheten som klager og ECHA. Det er viktig at også disse avgjørelsene blir gjort kjent, og det blir nå bestemmelser om dette. Videre har forordning 528/2012 bestemmelser om klageinstansen, og dette blir også tatt inn i den nye forordningen om klageinstansens organisering og saksbehandling.

Endringer av dagens regelverk

Endringene i REACH-forordningen innebærer at REACH-forskriften § 1 må endres. Begrensningen i post 65 om uorganiske ammoniumsalter vil gjelde fra to år etter at den nye forordningen har trådt i kraft. De nye bestemmelsene om krysotil vil gjelde fra det tidspunktet forordningen trer i kraft, det vil si 20 dager etter publisering i Den europeiske unions tidende.

Endringen i forordningen om organisering og saksbehandling ved ECHAs klageinstans innebærer at REACH-forskriften § 2 må endres. De nye bestemmelsene vil gjelde fra forordningen trer i kraft, det vil si 20 dager etter publisering i Den europeiske unions tidende.

Endringene vil gå ut på at de nye forordningene nevnes i oppregningen i REACH-forskriften i henholdsvis § 1 og § 2 over forordninger som gjennomføres i norsk rett gjennom disse bestemmelsene.

For begrensningen i post 65 om uorganiske ammoniumsalter foreslår vi også å endre produktforskriften § 2-30, som gjelder eksport til land utenfor EØS-området av stoff, stoffblandinger og produkter som det ikke er tillatt å bringe i omsetning etter REACH vedlegg XVII. Hovedregelen etter produktforskriften § 2-30 er at slik eksport er forbudt. Det er listet opp unntak i en tabell i bestemmelsens andre ledd for de stoffene, stoffblandingene og produktene som lovlig kunne eksporteres ut av Norge før de ble inkludert i REACH vedlegg XVII. Uorganiske ammoniumsalter har ikke vært underlagt et eksportforbud tidligere. Vi foreslår å videreføre gjeldende rett for så vidt gjelder eksport til land utenfor EØS-området ved å oppføre uorganiske ammoniumsalter i tabellen over unntak fra eksportforbudet.

Konsekvenser av reguleringen

Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i forordningene. Forslaget om å gjennomføre forordningene i Norge innebærer en harmonisering med EUs kjemikalieregelverk og ingen særnorske krav.

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Høringsfrist

Kommentarer til forslaget må sendes Miljødirektoratet senest
21. juni 2016.

Denne høringen sendes ut i samråd med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet.

Vi ber om at departementer og de enkelte organisasjonene orienterer relevante etater, underliggende forbund, medlemsbedrifter m.v. om høringen.

Høringsdokumentene ligger i høyremenyen:

Utkast til rettsakter i komitologiregisteret

  • Forslag til begrensning som gjelder krysotil
  • Forslag til begrensning som gjelder uorganiske ammoniumsalter
  • Forslag til nye regler om organisering og saksbehandling ved ECHAs klageinstans

Dokumenter fra prosessen i ECHA

  • Krysotil
  • Uorganiske ammoniumsalter

KONTAKT

Eva Haug

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

16.06.16

Firma: Utenriksdepartementet

Direktoratet for byggkvalitet

14.06.16

Firma: Direktoratet for byggkvalitet

Tolldirektoratet

13.06.16

Firma: Tolldirektoratet

Arbeids- og sosialdepartementet

09.06.16

Firma: Arbeids- og sosialdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

01.06.16

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Tema

Relaterte lenker