Foreslår gjennomføring av ny klassifisering for farlige stoffer (2016/1932)

Forslaget gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Endringen i CLP innebærer ny klassifisering av 26 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering for 24 stoffer. Dette styrker eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Bakgrunn

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) gjennomfører EUs CLP-forordning i Norge.

Klassifisering og merking er et viktig risikoreduserende verktøy som bidrar til at stoffene kan brukes og håndteres på en forsvarlig måte. Nye og endrete klassifiseringer av stoffer vil for eksempel føre til at arbeidstakerne får ny og bedre informasjon om stoffene de bruker, og kan også bidra til at arbeidsgivere iverksetter tiltak som vil ivareta arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø.

Flere andre regelverk, deriblant kjemikalieregelverket REACH og regelverket om farlig avfall, bygger videre på reglene om klassifisering og merking i CLP. Det vil også ha positive virkninger på helse og miljø fordi det over tid vil fremme erstatning av de farligste stoffene med mindre farlige stoffer.

Siden rettsakten er EØS-relevant, og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

Høring foretas før endelig vedtak i EU. Hvis det blir substansielle endringer i den endelige EU rettsakten, vurderes behovet for ny høring i Norge.

Hovedinnholdet av reguleringen

Den nye reguleringen fra EU innebærer ny klassifisering av 26 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering for 24 stoffer. Endret klassifisering innebærer vanligvis at stoffene får en strengere eller mer utfyllende klassifisering. I denne endringen er to av stoffene tatt ut av forordningen fordi de ikke lenger fyller kriteriene for de tidligere harmoniserte fareklassifiseringene. Den 9. tekniske tilpasningen til CLP endrer listene i vedlegg VI del 3 i CLP.  Disse listene inneholder stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking. De nye klassifiseringene vil være bindende, og alle som bruker disse stoffene får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Det gamle regelverket for klassifisering og merking (direktiv 67/548/EØF) ble opphevet 1. juni 2015, derfor slettes tabell 3.2, del 3 i vedlegg VI 1. juni 2017.

De nye harmoniserte klassifiseringene blir bindende 18 måneder etter at forordningen trer i kraft.

Endringer av dagens regelverk

Den nye reguleringen fra EU vil innebære at CLP-forskriften § 1 må endres. Endringen vil gå ut på at den nye endringsforordningen nevnes i oppregningen i CLP-forskriften § 1 over forordninger som gjennomføres i norsk rett gjennom denne bestemmelsen.

Konsekvenser av reguleringen

30 av de 50 stoffene som omfattes av endringen finnes på det norske markedet i dag som rene stoffer eller i stoffblandinger og det produseres eller importeres rundt 7000 tonn årlig fordelt på ca. 400 virksomheter. De største produktgruppene er biocider, prossessregulerende midler, synteseråvarer og mellomprodukter, og de største bruksområdene er olje/gass og akvakultur. I tillegg kan stoffene forekomme i forskjellige importerte faste produkter som omsettes i Norge.

Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i forordningen. Forslaget om å gjennomføre forordningen i Norge innebærer en harmonisering med EUs kjemikalieregelverk og ingen særnorske krav.

Det forventes noen økte kostnader knyttet til utarbeidelse av nye etiketter for merking av kjemikalier og oppdatering eller utarbeidelse av nye sikkerhetsdatablader. Det forventes også noen kostnader ved økt innmelding av nye kjemikalier, i samsvar med artikkel 40 i CLP, til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og ved endring av noen klassifiseringer i produktregisteret.

I hovedsak forventes det at den nye reguleringen vil være en fordel for de berørte. Det at flere stoffer nå har fått harmonisert klassifisering medfører at verken bedrifter eller myndigheter trenger å bruke ressurser på å vurdere klassifisering av disse egenskapene for stoffene. Dette vil gi noen besparelser.

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa.

De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Høringsfrist

Kommentarer til forslaget sendes Miljødirektoratet innen 29. april 2016.

Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Denne høringen sendes ut i samråd med Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Vi ber om at departementer og de enkelte organisasjonene orienterer relevante etater, underliggende forbund, medlemsbedrifter m.v. om høringen.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Riksantikvaren

13.05.16

Firma: Riksantikvaren

Direktoratet for byggkvalitet

27.04.16

Firma: Direktoratet for byggkvalitet

Statens legemiddelverk

26.04.16

Firma: Statens legemiddelverk

Justis-og beredskapsdepartementet

25.04.16

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Samferdselsdepartementet

01.04.16

Firma: Samferdselsdepartementet

Tema

Relaterte lenker