Foreslår nye regler i CLP for innsending av informasjon om giftige stoffblandinger (2016/2314)

Forslaget gjelder gjennomføring i norsk regelverk av en endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Den nye reguleringen innebærer at CLP-forordningen får et nytt vedlegg VIII om giftinformasjon. Den retter seg mot importører til EØS-området og etterfølgende brukere av stoffblandinger som er fareklassifisert på grunnlag av helsemessige eller fysiske virkninger. De viktigste endringene er at det innføres et nytt, felles europeisk format for innsending av informasjon til myndighetene til bruk i nødstilfeller, at stoffblandinger som omfattes av forslaget skal identifiseres med ”Unique Formula Identifier” (UFI) og at de skal kategoriseres gjennom et nytt felles europeisk produktkategoriseringssystem.

Den nye reguleringen er ment å danne grunnlaget for rask og riktig behandling og rådgiving i helsemessige nødsituasjoner i hele EU. Reguleringen forventes samtidig å gjøre det enklere for aktørene som omsetter stoffblandinger i flere land å oppfylle pliktene sine fordi kravene blir de samme i hele EØS-området. Endringene vil medføre administrative kostnader knyttet til mottak og håndtering av data.

Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 24. januar 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

25.01.17

Firma: Utenriksdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

25.01.17

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet

Direktoratet for byggkvalitet

25.01.17

Firma: Direktoratet for byggkvalitet

Norsk Industri: Nye regler i CLP

24.01.17

Firma: Norsk Industri

Orkla Home & Personal Care

20.01.17

Firma: Orkla Home & Personal Care

Statens legemiddelverk

19.01.17

Firma: Statens legemiddelverk

Justis- og beredskapsdepartementet

18.01.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Tema

Relaterte lenker