Foreslår nytt direktiv for avfall fra skip (2018/5442)

EU-kommisjonen la 18. januar 2018 fram et forslag til nytt direktiv om skipenes plikt til å levere avfallet sitt i havn.

EU-kommisjonen har utarbeidet et forslag til nytt direktiv om mottaksanlegg i havner for levering av avfall fra skip (KOM (2018)033) som skal erstatte dagens direktiv 2000/59/EF. 

Samtidig foreslår man endringer i direktiv 2009/16/EF om havnestatskontroll og direktiv 2010/65/EF om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra havner i medlemsstatene. Forslaget er fortsatt under behandling i EU og forslaget forventes lagt ut på offentlig høring høsten 2018.

I Norge er direktiv 2000/59 gjennomført i forurensningsforskriften kapittel 20 - om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip mv. Direktiv 2009/16/EF er gjennomført i forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip mv. Direktiv 2010/65/EF er gjennomført i forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll.

Hovedinnhold i forslaget

Kommisjonens forslag stiller flere og tydeligere krav til oppfølging og tilsyn med skip, utvider rapporteringsforpliktelser til flere typer av skip og stiller økte krav til havners mottak av avfall. For de fleste skip vil forslaget gi forenklinger. Større fiskefartøy og fritidsfartøy vil få nye rapporteringskrav. Forslaget opprettholder gjeldende definisjon av havn. Krav om utarbeidelse, godkjenning og re-godkjenningen av avfallsplaner i alle havner videreføres i nytt direktiv.

Flere av endringene skal også sikre at regelverket så langt som mulig harmoniserer med den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip (MARPOL).

Noen større endringer er blant annet krav om økt antall tilsyn av skip, og at også fiskefartøyer og fritidsfartøy omfattes av et generelt gebyr (indirect fee) som betales til havnen uansett om det leveres avfall eller ikke. 

I tillegg skal fiskefartøyer og fritidsbåter med lengde på 45 meter eller mer melde elektronisk  hva de vil levere av avfall i havnen før anløp. Det er også foreslått at man i det generelle gebyret skal inkludere kostnader for oppfisket marint avfall.

Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden. Høringsdokumentet finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 1. september 2018.

Kontakt

Monika Lahti

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Avfall Norge : Høringssvar

01.09.18

Firma: Avfall Norge

Tema

Relaterte lenker