Høring av endring i REACH-forskriften og produktforskriften om stoffer som blir omfattet av godkjenningsordningen (2017/374)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres med en forordning som innfører nye stoffer på REACH vedlegg XIV, det vil si at disse stoffene blir omfattet av godkjenningsordningen i REACH.

Endringene i REACH vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke andre økonomiske konsekvenser for norske virksomheter enn for tilsvarende virksomheter i EØS-området. Norske virksomheter vil uansett måtte oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene. Både norske virksomheter og EU-baserte virksomheter må søke om godkjenning dersom de ønsker å fortsette å bruke de aktuelle stoffene etter en dato gitt i forslaget.

I Norge brukes antracenolje og kulltjærebek i store mengder til produksjon av ulike typer metaller. Kostnadene for virksomhetene vil, som for andre virksomheter i EØS-området, være knyttet til en eventuell søknad om godkjenning til videre bruk, eventuelt ved å finne alternative stoffer eller teknologier for de bruksområdene som er omfattet av godkjenningsordningen. Dette innebærer at kostnadene i stor grad vil avhenge av om det blir gitt tillatelse til fortsatt bruk av disse stoffene i de bruksområdene som er aktuelle for denne industrien.

Forordningen som skal gjennomføres inneholder dessuten utsatt søknadsfrist og utløpsdato for mange av stoffene som allerede er omfattet av godkjenningsordningen slik at disse stoffene kan brukes til reservedeler eller reparasjon av produkter som allerede er produsert med disse stoffene.

Skjema for å gi høringskommentarer finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 6. juni 2017.

Kontakt

Eva Haug, sjefingeniør kjemikalieseksjonen

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

13.09.17

Firma: Utenriksdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

09.06.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Statens legemiddelverk

08.06.17

Firma: Statens legemiddelverk

STAMI: 2017/374

06.06.17

Firma: STAMI

Tema

Relaterte lenker