Høring av endringer i REACH-forskriften og produktforskriften (2017/92)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH blir endret av to forordninger som innfører begrensninger i REACH-vedlegg XVII for henholdsvis deka-BDE og PFOA og PFOA-relaterte stoffer.

I Norge er produksjon, omsetning og bruk av deka-BDE og PFOA allerede strengt regulert i produktforskriften. Disse bestemmelsene vil bli opphevet som en følge av de nye reguleringene i REACH. Endringene i REACH vil styrke eksisterende regelverk i EU, og forventes totalt sett å medføre økt beskyttelse av helse og miljø. Dette gjelder også i Norge, blant annet fordi EU-reguleringene er mer omfattende, fordi en felles europeisk regulering forventes å medføre større sikkerhet for at kjemikalier og produkter som inneholder disse stoffene blir fjernet fra det norske markedet, og fordi redusert bruk i Europa også medfører redusert langtransport av disse stoffene til Norge.

Endringene i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser, dels fordi vi allerede har nasjonale reguleringer slik at de nye reguleringene vil medføre mer like betingelser for norsk og utenlandsk industri, og dels fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene. Vi viser til høringsnotatet i høyremenyen for mer informasjon om forslaget.

Skjema for å gi høringskommentarer finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 31. mars 2017.

Kontakt

Eva Haug, sjefingeniør kjemikalieseksjonen

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Regelrådet

22.05.17

Firma: Regelrådet

Helse- og omsorgsdepartementet

19.05.17

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet

Luftfartstilsynet

26.04.17

Firma: Luftfartstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

05.04.17

Firma: Direktoratet for byggkvalitet

Jernbaneverket

03.04.17

Firma: Jernbaneverket

Fiskeridirektoratet

03.04.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Utenriksdepartementet

03.04.17

Firma: Utenriksdepartementet

Statens legemiddelverk: Høringssvar

27.03.17

Firma: Statens legemiddelverk

Justis- og beredskapsdepartementet

22.03.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

23.02.17

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet

Samferdselsdepartementet

20.02.17

Firma: Samferdselsdepartementet

Tema