Høring av endringer i REACH-forskriften om nye stoffer som forbys omsatt til privatpersoner (2017/4614)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres ved at nye stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige inkluderes på listen over kjemikalier som det er forbudt å selge til privatpersoner. For stoffblandinger gjelder forbudet dersom konsentrasjonen av stoffet er lik eller høyere enn en bestemt grenseverdi.

Endringene i REACH vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Skjema for å gi høringskommentarer finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 13. juli 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker