Høring av endringer i regelverk om siloksanene D4 og D5 (2017/5203)

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres med innføringen av en ny begrensning i form av en grenseverdi for siloksanene D4 og D5 i kosmetiske produkter til personlig pleie og som vaskes av med vann.

Endringene i REACH vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Bakgrunn

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av, samt begrensninger for kjemikalier (REACH) er i Norge gjennomført i REACH-forskriften. REACH vedlegg XVII begrenser adgangen til produksjon, import, bruk og omsetning av nærmere angitte farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Gjennom en ny forordning, som ennå ikke er endelig vedtatt i EU, endres REACH vedlegg XVII ved at det blir innført en ny post 70 som regulerer innholdet av oktametylsyklotetrasiloksan (D4) og dekametylsyklopentasiloksan (D5) i kosmetiske produkter som vaskes av med vann, for eksempel såpe og sjampo. D4 og D5 står på den norske prioritetslisten.

Siden rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

Hvis det blir substansielle endringer i den endelige EU-rettsakten, vil vi vurdere behovet for ny høring i Norge.

Hovedinnholdet i rettsaktene

REACH-forordningen endres med reguleringen i REACH vedlegg XVII ved inkludering av ny post 70, hvor det blir fastsatt en øvre konsentrasjonsgrense på 0,1 % for hver av D4 og D5 i kosmetiske produkter som vaskes av med vann. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA hadde forslaget om å endre REACH vedlegg XVII på internasjonal høring i perioden 18. juni til 18. desember 2015. Det var i tillegg mulighet til å kommentere den sosioøkonomiske analysen i en 2-måneders periode fram til 16. mai 2016.

ECHAs komité for risikovurdering (RAC) og den sosioøkonomiske komiteen (SEAC) har vurdert restriksjonsforslaget. RAC konkluderer at bruk av siloksanene D4 og D5 medfører en risiko for miljøet. SEAC konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen stoffene medfører på en proporsjonal måte.

Endringer av dagens regelverk

Endringen i REACH-forordningen innebærer at REACH-forskriften § 1 må endres. Endringen vil gå ut på at den nye endringsforordningen nevnes i oppregningen i REACH-forskriften § 1 over forordninger som gjennomføres i norsk rett gjennom denne bestemmelsen. Reguleringen begynner å gjelde 24 måneder etter at den trer i kraft i EU.
Vi foreslår også å endre produktforskriften § 2-30, som gjelder eksport til land utenfor EØS-området av stoff, stoffblandinger og produkter som det ikke er tillatt å bringe i omsetning etter REACH vedlegg XVII. Hovedregelen er at slik eksport er forbudt. Det er listet opp unntak i en tabell i bestemmelsens andre ledd for de stoffene, stoffblandingene og produktene som lovlig kunne eksporteres ut av Norge før de ble inkludert i REACH vedlegg XVII. D4 og D5 har ikke vært underlagt et eksportforbud tidligere. Vi foreslår å videreføre gjeldende rett for så vidt gjelder eksport til land utenfor EØS-området ved å oppføre reguleringen av D4 og D5 i REACH vedlegg XVII post 70 i tabellen over unntak.

Konsekvenser av reguleringen

Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i forordningen. Forslaget om å gjennomføre forordningen i Norge innebærer en harmonisering med EUs kjemikalieregelverk og ingen særnorske krav.

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Høringsfrist

Kommentarer til forslaget må sendes Miljødirektoratet senest 4. september 2017.

Denne høringen sendes ut i samråd med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet.

Vi ber om at departementer og de enkelte organisasjonene orienterer relevante etater, underliggende forbund, medlemsbedrifter m.v. om høringen.

Kontakt

Eva Haug, sjefingeniør kjemikalieseksjonen

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Justis- og beredskapsdepartementet

05.09.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Framtiden i våre hender: Høringsuttalelse D4 og D5

04.09.17

Firma: Framtiden i våre hender

Statens legemiddelverk: Høringssvar

31.08.17

Firma: Statens legemiddelverk

Helse og omsorgsdepartementet

22.08.17

Firma: Helse og omsorgsdepartementet

Tema