Høring av forslag om gjennomføring av ny klassifisering for farlige stoffer (2016/11440)

Forslaget gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Endringen i CLP innebærer ny klassifisering av 24 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering for 13 stoffer. Dette styrker eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden. Høringsdokumentet finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 24. februar 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Toll- og avgiftsdirektoratet

02.03.17

Firma: Toll- og avgiftsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet: Høringsuttalelse til sak 2016/11440

21.02.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

25.01.17

Firma: Utenriksdepartementet

Tema