Høring om endring i vannforskriften (2014/6785)

Høring av forslag til forskrift om endring i vannforskriften som følge av direktiv 2013/39/EU om prioriterte stoffer og beslutning 2013/480/EU om interkalibrerte grenseverdier.

Miljødirektoratet har på høring et forslag til endring i forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som følge av direktiv 2013/39/EU om prioriterte stoffer og beslutning 2013/480/EU om interkalibrerte grenseverdier.

Rettsaktene endrer 2 rettsakter som tidligere er gjennomført i bla. vedlegg Va (interkalibrerte grenseverdier) og VIII (prioriterte stoffer) i vannforskriften. Direktoratet foreslår derfor at rettsaktene gjennomføres ved en endring i denne forskriften.

Direktiv 2013/39/EU reviderer listen over prioriterte stoffer, hvilket innebærer endrede miljøkvalitetsstandarder for sju av de gamle stoffene og at listen over prioriterte stoffer utvides med 12 nye stoffer.

Direktivet fastsetter også miljøkvalitetsstandarder for flere stoffer i biota, samt krav om overvåking på stoffer som er aktuelle for prioritetslisten ved neste revisjon (vaktlistestoffer).

Forskriftsendringen vil medføre plikter til overvåking av noen flere stoffer og kan medføre behov for utslippsreduserende tiltak for å oppnå god kjemisk tilstand. Miljønytte og tiltakskostnader vil bli realisert ved eventuelle pålegg etter sektorregelverket som fastsettes på bakgrunn av de enkelte forvaltningsplanene.

Beslutning 2013/480/EC reviderer de interkalibrerte grenseverdiene for fastsettelse av økologisk tilstand ved å endre og innføre nye grenseverdier og parameter for enkelte kvalitetselementer. Gjennomføringen av beslutningen bringer ingen nye oppgaver til
arbeidet under vannforskriften.

Grenseverdier nedfelt i beslutningen er inntatt i den nye klassifiseringsveilederen, og er dermed allerede i bruk i Norge. Forslag om gjennomføring av de to rettsaktene er nærmere beskrevet i vedlagte notater.

Miljødirektoratet foreslår samtidig en endring i vannforskriften § 33 (endring av forskriften). Direktoratet har i henhold til vannforskriften § 33 myndighet til å endre vedlegg VIII som inneholder miljøkvalitetsstandarder for miljøgifter i vannforekomster. Vedlegget oppdateres regelmessig i henhold til vedtak fattet i EU.

Siden forskriften ble vedtatt, er det som følge av arbeidet med etablering av interkalibrerte grenseverdier for fastsettelse av økologisk tilstand, introdusert et nytt vedlegg Va til forskriften hvor disse verdiene er nedfelt.

Miljødirektoratet ser ingen grunn til at vedtagelse av verdier for fastsettelse av kjemisk og økologisk tilstand skal håndteres ulikt og foreslår derfor at Miljødirektoratets myndighet til å endre forskriften kan utvides til også å gjelde vedlegg Va.

Høringsfrist 19. februar 2015

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden (kortadressen er miljødirektoratet.no/horing2014-6785). Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med "2014/6785".

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Forsvarsbygg

18.05.15

Firma: Forsvarsbygg

Norsk Industri

15.04.15

Firma: Norsk Industri

NIFES

20.03.15

Firma: NIFES

Norsk Industri

02.03.15

Firma: Norsk Industri

Norsk Vann

26.02.15

Firma: Norsk Vann

Statens strålevern

23.02.15

Firma: Statens strålevern - ingen kommentarer

Justisdepartementet

23.02.15

Firma: Justisdepartementet - ingen kommentarer

Jernbaneverket

20.02.15

Firma: Jernbaneverket

Fiskeridirektoratet

20.02.15

Firma: Fiskeridirektoratet

AVINOR AS: 2014/6785

19.02.15

Firma: AVINOR AS

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

19.02.15

Firma: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Østfold fylkeskommune

19.02.15

Firma: Østfold fylkeskommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Høring om endring i vannforskriften (2014/6785)

19.02.15

Firma: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Norges Fiskarlag

19.02.15

Firma: Norges Fiskarlag

Forsvarsbygg

19.02.15

Firma: Forsvarsbygg

Helse- og omsorgsdepartementet

11.02.15

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet - ingen merknader

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE: Høring 2014/6785

09.02.15

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE

Vest-Agder fylkeskommune

09.02.15

Firma: Vest-Agder fylkeskommune

Tema

Relaterte lenker