Høring på forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt (2017/4204)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2016/2017. Slike grunnsatser fastsettes i forskrift hvert år på bakgrunn av data fra Landbruksdirektoratet.

Erstatning for tamrein som blir drept eller skadet av rovvilt utbetales på bakgrunn av disse grunnsatsene og eventuelle tillegg (tapt fremtidig produksjon hos simler, følgekostnader i flokken og tap av tilskudd over reindriftsavtalen). Dette er nærmere beskrevet i forskrift 4. mai 2001 nr. 468 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt §§ 10 til 12.

Satsene som fastsettes i denne forskriften er distriktsvise grunnsatser, som bygger på data fra Landbruksdirektoratet. Data som er benyttet for å beregne grunnsatser for reindriftsåret 2016/2017, er gjennomsnittlige slaktevekter fra de tre foregående år (distriktsvis) og en indeksregulert pris pr. kg kjøtt ved leveranse til slakteri (gjennomsnitt fra de tre siste år; områdevis). Grunnsatsen er produktet av disse to verdiene.

Det beregnes grunnsatser for tre kategorier dyr på denne måten (kalv, okse og simle). Direktoratet gjør oppmerksom på at det ved beregning av gjennomsnittlig slaktevekt for okserein er benyttet et flatt gjennomsnitt av vekt av 1-2 års okserein og eldre okser. Dette er i samsvar med fastsettelse av satser tidligere år. På grunn av manglende slaktedata i noen distrikt grunnet liten eller ingen slakting i år, er fjorårets gjennomsnittsvekter benyttet i videre beregninger i disse distriktene. Satsen for kjørerein er fastsatt særskilt.

Høringsfristen er 20. juni 2017. Forskriften fastsettes kort tid etter dette.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding er lagt ut på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi oppfordrer alle til å benytte skjemaet på nettsida til å avgi høringsuttalelse. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer per brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Vennligst merk brevet med 2017/4204.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Landbruksdirektoratet

20.06.17

Firma: Landbruksdirektoratet

Tema

Relaterte lenker