Kommentarrunde for bestemmelser for tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter (2017/5609)

Stortinget har vedtatt en statlig finansiert tilskuddsordning for å sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter. Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen inkl. krav til behandling, og vi gjennomfører nå en åpen kommentarrunde der aktører kan kommentere på våre utkast til bestemmelser. Frist for kommentarer er 26. juni 2017.

Bestemmelsene skal sikre at tilskuddsordningen kan gjennomføres på en hensiktsmessig og effektiv måte, og at Miljødirektoratet kan føre kontroll med den. Bestemmelsene inkluderer bl.a. krav til forhåndsgodkjenning av tilskuddsmottakere med definerte krav til behandling av fritidsbåtene, avgrensninger, tildelingskriterier, krav til søknad og dokumentasjon og satser for tilskudd som skal dekke hele eller deler av kostnadene ved mottak, transport og behandling. Vi foreslår at tilskuddssatsen settes per kg kassert fritidsbåt som er gjenvunnet eller sluttbehandlet, og ikke per båt. Dette vil kunne bidra til en mer effektiv og forutsigbar ordning for behandlingsanleggene. Vi foreslår separate bestemmelser for kommuner/ interkommunale avfallsselskap og andre aktører.

Tidligere har vi foreslått en ny forskrift om kommunenes ansvar for små fritidsbåter

Båteier må selv dekke kostnader knyttet til ev. landsetting og transport til mottaks­sted. Tilskuddsordningen vil ikke dekke utbetaling av en form for pant til båteier. Miljødirektoratet mener at en direkte utbetaling av en form for pant til den som leverer en kassert båt til vraking, kan misbrukes fordi det ofte ikke er mulig å fastslå eierskap til båten. Utbetaling av en form for pant ville styrket insentivet for innlevering. Vi ser likevel en risiko for misbruk av ordningen som følge av at båter stjeles eller at båtvrak importeres for å heve tilskudd/"pant".

Miljødirektoratet arbeider for at tilskuddsordningen skal kunne tas i bruk i løpet av båtsesongen 2017 i tråd med Stortingets intensjoner. Bestemmelsene vil bli publisert på Miljødirektoratets søknadsportal så snart de er ferdigstilt. Etter dette kan aktuelle aktører søke om forhåndsgodkjenning som tilskuddsmottaker fra Miljødirektoratet. Kommuner og interkommunale selskap trenger ikke søke om forhåndsgodkjenning.  Kommunene og andre aktører kan få tilskudd for båter som er mottatt hele båtsesongen 2017, forutsatt at de har tilstrekkelig dokumentasjon iht. kommende bestemmelser for tilskuddsordningen. For andre aktører enn kommunene forutsetter det også at de blir forhåndsgodkjent. Mottak før forhåndsgodkjenning er på egen risiko.

Om høringen

Kommentarrunden gjennomføres elektronisk. I høyremenyen finner du forslag til bestemmelser, et brev til Klima- og miljødepartementet med en mer utfyllende beskrivelse av forslagene og et notat med tallgrunnlag fra Mepex Consult. Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden.

Det er også mulig å sende inn kommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Høringsuttalelser vil bli fortløpende publisert på Miljødirektoratet.no. Vi ber om kommentarer til forslaget innen 26. juni 2017. Vi beklager den korte fristen, som er nødvendig for at tilskuddsordningen skal kunne tas i bruk i løpet av båtsesongen 2017 i tråd med Stortingets intensjoner. 

Høringsdokumenter

Tema