Strengere grenseverdier for utlekking av seksverdig krom i leketøyforskriften (2017/11830)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre endringer i EUs leketøydirektiv ved å endre den norske leketøyforskriften, og innføre strengere grenseverdier for seksverdig krom. Endringen vil styrke det eksisterende regelverket og forventes å medføre øket beskyttelse av barns helse. Høringsfristen er 31. januar 2019.

Bakgrunn

Det europeiske leketøydirektivet (direktiv 2009/48 EF) regulerer fysiske, mekaniske, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet i leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktivet er i Norge gjennomført i forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften).

Miljødirektoratet har ansvar for de delene av leketøyforskriften som omhandler kjemisk innhold, biologiske egenskaper, hygiene og støy, mens Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ansvar for de andre egenskapene.

Tabell 3 i vedlegg II i leketøyregelverket gir grenseverdier for migrasjon av grunnstoffer fra tre ulike leketøymaterialer. Tillegg C i vedlegg II gjelder særlige grenseverdier for kjemikalier som benyttes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy som er beregnet på å puttes i munnen. De eksisterende grenseverdier for en rekke kjemikalier er enten for høye i lys av aktuell vitenskapelig dokumentasjon eller det er foreløpig ikke innført en grenseverdi, og det arbeides med å innføre mer relevante grenseverdier.

Kommisjonsdirektiv (EU)2018/725 av 16. mai 2018 endrer tabell 3 i leketøydirektivet, det gjelder strengere grenseverdi for seksverdig krom.

Hovedinnholdet i rettsakten

Seksverdig krom
Direktiv 2009/48/EF inneholder migrasjonsgrenser for leketøy eller bestanddeler av leketøy for en rekke grunnstoff, herunder seksverdig krom (Cr(VI)), i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøymateriale, i flytende eller klebrig leketøymateriale og i avskrapet leketøysmateriale. I dagens regelverk er grenseverdiene for Cr(VI) 0,02 mg/kg i tørt leketøysmateriale, 0,005 mg/kg i flytende leketøysmateriale og 0,2 mg/kg for avskrapet leketøysmateriale.

Direktiv (EU)2018/725 endrer migrasjonsgrensen for Cr(VI) i avskrapet materiale til 0,0053 mg/kg. Migrasjonsgrensene i de andre materialtypene forblir uendret.

Bakgrunnen er nyere vitenskapelige resultater som tilsier behov for revidering av eksisterende bestemmelser, ved at det fastsettes strengere migrasjonsgrenser for seksverdig krom i leketøy for å beskytte barn. Imidlertid er det utfordringer med de kjemiske analysemetodene for bestemmelse av seksverdig krom i ulike materialer, knyttet til hvor lave konsentrasjoner det er mulig å måle. Det jobbes med å forbedre metodikken, og når det utvikles bedre analysemetoder, vil migrasjonsgrensene kunne innskjerpes ytterligere. 

Endringer i dagens regelverk

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre direktivene ved å endre leketøyforskriften. Den foreslåtte endringen for Cr(VI) vil da bli tatt inn i vedlegg II, tabell 3.

Konsekvenser av reguleringen

Direktiv (EU)2018/725 ble vedtatt i EU 16. mai 2018. Siden rettsaktene er EØS-relevante, og er tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre bestemmelsene i norsk rett.

Det er en fordel for markedsaktører at norsk regelverk harmoniseres med EU da dette gir like rammebetingelser for norske og europeiske markedsaktører. De fleste leker produseres i Asia og importeres til EU/EØS, og alle importører til EU må dermed tilpasse seg bestemmelsene. De økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene ved å gjennomføre de forslåtte endringene forventes å være små.

Lavere grenseverdi gir økt beskyttelse av barns helse.

Samlet sett vurderer Miljødirektoratet at endringsforslagene ikke medfører vesentlige økonomiske eller administrative kostnader.

Høringsfrist

Kommentarer til høringsforslaget må sendes Miljødirektoratet senest 31. januar 2019. Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Denne høringen er sendt ut i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Vi ber om at departementer og de enkelte organisasjoner orienterer relevante etater, underliggende forbund, medlemsbedrifter mv. om høringen.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker