Oppstartsseminar økologisk grunnkart

På vegne av direktoratsgruppen for økologisk grunnkart inviterte Artsdatabanken og Miljødirektoratet til til et åpent oppstartsseminar for økologisk grunnkart.Her finner du video av innlegg og PDF av lysark.

Formålet med oppstartsseminaret i Oslo 25. oktober 2017 var å gi en innføring i målet med arbeidet med økologisk grunnkart og hva som vil inngå i det økologiske grunnkartet.

Video av innlegg og PDF av lysark

Velkommen
Ellen Hambro, Miljødirektoratet
Video

Økologisk grunnkart—en ny satsing bestilt fra Stortinget
Lene Lyngby, Klima og miljødepartementet
Video - PDF

Oppdraget til Miljødirektoratet
Ingvild Riisberg, Miljødirektoratet
Video - PDF

Hva er utgangspunktet og hva har vi så langt?
Arild Lindgaard, Artsdatabanken
Video - PDF

Økologisk grunnkart—felles portal for viktig arealkunnskap om norsk natur
Øyvind Bonesrønning, Artsdatabanken
Video - PDF

Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse—en sentral del av økologisk grunnkart
Eirin Bjørkvoll, Miljødirektoratet
Video - PDF

Miljøvariabelkart—mobilisering av kartlag gjennom datafangst fra ulike kilder
Lars Erikstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Video - PDF

Geologien som viktig del av økologisk grunnkart
Tom Heldal, Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Video - PDF

Landskapstypekart -brukerperspektiv fra pilotprosjekt i Nordland
Håkon Roald, Nordland fylkeskommune
Video - PDF

Ny landskapstypeinndeling i NiN og veien mot et nasjonalt landskapstypekart
Lars Erikstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Video - PDF

Skogbrukets kartlegginger—nye muligheter med felles faglig plattform
Jan Erik Nilsen, Landbruksdirektoratet
Video - PDF

Brukerperspektiv sett fra en utbyggingssektor
Astrid Brekke Skrindo, Statens vegvesen
VideoPDF

Nye artskart og artsdataenes fremtid i økologisk grunnkart
Snorre Henriksen, Artsdatabanken
Video - PDF

Om seminaret

Målgruppen for oppstartsseminaret var alle aktuelle brukere av det økologiske grunnkartet; saksbehandlere i kommune, regionale myndigheter, kartleggere og konsulenter som benytter naturdata i utredninger, forskere, organisasjoner og andre aktører som benytter kartfestet økologisk miljøinformasjon i sitt arbeide.

I tråd med Stortingets behandling av stortingsmelding 14 (2015-2016) "Natur for livet" vil regjeringen styrke arbeidet med naturkartlegging og etablere et økologisk grunnkart for Norge.

Det økologiske grunnkartet er en samling kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper og arter forekommer i landet, og kartlag over miljøvariabler som sier noe om forutsetninger for at naturtyper og arter kan finnes på gitte steder i landet.

Den grunnleggende tanken bak økologisk grunnkart er at forvaltning av natur skal være kunnskapsbasert. Et godt og felles kunnskapsgrunnlag gir bedre forutsetninger for effektive og gode beslutningsprosesser i arealforvaltningen, og gir et godt grunnlag for videre kunnskapsoppbygging.

Tema