Fjellreven hadde et godt år i 2013, men arten er fortsatt kritisk truet. Foto: Kils Kristian Grønvik, Miljødirektoratet.

Fortsatt kritisk for fjellreven

Hele 24 valpekull med fjellrev ble registrert i Norge i år, viser resultater fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for fjellrev. Likevel er fjellreven fortsatt kritisk truet.

Årets registreringer står i skarp kontrast til 2012, da det bare ble registrert ett kull av fjellrev. Tilgangen på smågnagere er årsaken til den store variasjonen. Totalt er den voksne fjellrevbestanden i Norge nå oppe i om lag 120 individer.

– Det er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å bygge opp en levedyktig bestand av fjellrev, men arten er fortsatt kritisk truet. Derfor er det fortsatt nødvendig med tiltak for at fjellreven skal klare seg, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Utsetting, fôring og felling

De viktigste tiltakene er utsetting av valper fra avlsstasjonen på Oppdal, fôrautomater som er satt opp i leveområdene og felling av rødrev. I tillegg til et år med oppgang av smågnagere i Sør-Norge, kan de mange registrerte kullene forklares med at utsettingen av fjellrev har god effekt.

Valpene som ble satt ut i Snøhetta fra 2007 til 2010 har bidratt sterkt til å reetablere bestanden i området, som nå er den største i Norge. Utsettingen på Finse de siste fire årene har også gitt resultater, med fire valpekull i 2013.

I fjellområdene i Nord- og Sør-Trøndelag har fôrautomater og felling av rødrev trolig medvirket til at fjellrev har etablert seg. Tre valpekull i Lierne i nordfylket markerer en milepæl for en lokal delbestand, der det ikke har vært observert fjellrevkull siden tidlig på 2000-tallet.

Bro mellom nord og sør

– De tre kullene er svært verdifulle fordi disse områdene er viktige mellomstasjoner for fjellrev fra utbredelsesområdene i Børgefjell til Dovrefjell. Forbindelsen mellom områdene kan være i ferd med å bli gjenopprettet, sier Hambro.

I Junkeren i Rana kommune ble det satt ut fjellrev fra 2008 til 2011, og disse bidrar til at bestanden på Saltfjellet framstår mer robust i dag enn for bare få år siden. Også bestanden i Vindelfjällen på svensk side har økt som følge av disse utsettingene. Dette viser at å sette ut fjellrev er et svært effektivt tiltak for å reetablere og styrke fjellrevbestander.

Bunnår lengst nord

Nord for Saltfjellet ble 2013 nok et bunnår for fjellreven. For å øke den langsiktige overlevelsen til fjellreven i Nord-Norge og nordlige deler av Skandinavia er det i årene fremover behov for tiltak.

Fakta om fjellrev

I 2013 har fjellreven fått 24 valpekull. 20 av dem i Sør-Norge, fordelt på Snøhetta (14), Finse (4), Knutshø og Sylane. Resterende fire kull ble registrert i Lierne (3) og Saltfjellet.

 

Fjellreven er listet som kritisk truet i Norsk Rødliste 2010.  Bestanden i Norge teller rundt 120 voksne individer.  

 

I 2005 ble avlsstasjonen for fjellrev opprettet i Oppdal. Det er født i overkant av 300 valper
i stasjonen. I overkant av 200 av dem er satt ut. Utsetting og oppfølging gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Situasjonen nord for Saltfjellet er bekymringsfull. Her har fjellrevbestandene i lengre tid vært små, og det er svært lange avstander mellom de ulike delbestandene. Dette gjør utveksling av individer mellom fjellområdene vanskelig, sier Hambro.

I Finnmark ser rødrev ut til å være en større utfordring for fjellreven enn i resten av Norge. Det skyldes stor tilgang på kadaver som tiltrekker den fysisk overlegne rødreven. Det er bekreftet at fjellreven unngår områder med høy aktivitet av rødrev.

Forventer mye smågnagere

Selv om fjellreven fortsatt trenger hjelp, er det lysninger i sikte. Det er forventet et godt år for smågnagere over hele landet i 2014. Med godt over 100 voksendyr i bestanden, og god vinteroverlevelse hos årets valper, kan vi forvente mange valpekull i 2014. Derfor kan intensivering av tiltak de to kommende vintrene ha stor effekt på fjellrevbestanden og gi et løft fram mot 2015.

Relaterte lenker

Kontakt

Jan Paul Bolstad
seniorrådgiver
telefon: 950 60 608

Tema