Alvorlig: Det gir uheldige signaler hvis anmeldelsen av den ulovlige lagringen ved Oleon i Sandefjord blir henlagt, mener Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet.

Advarer mot henleggelse av alvorlig miljøkriminalitet

Miljødirektoratet er bekymret over at en alvorlig miljøkrim-sak ikke blir prioritert av politiet. Direktoratet klaget i november 2012 på at Vestfold politidistrikt hadde henlagt straffesaken mot DVS Norge og Oleon, og etterlyser nå statsadvokatens
behandling av saken.

DVS-saken

  • DVS Norge AS leverte farlig avfall til mellomlagring ved Oleon i Sandefjord, Øra næring i Fredrikstad og Hoff Transportservice AS utenfor Bergen. Disse bedriftene hadde ikke nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndighetene til å lagre slikt avfall.
  • Det farlige avfallet som ble lagret i Sandefjord og Fredrikstad bestod av en blanding av spylevann, borerester, borekjemikalier og oljebasert boreslam. Utenfor Bergen ble det lagret spillolje.
  • Miljødirektoratet har hatt en tett oppfølging av saken og gitt nødvendige pålegg om opprydding.

Miljødirektoratet anmeldte i november 2011 DVS Norge, Oleon i Sandefjord og Øra Næring i Fredrikstad for ulovlig lagring av farlig avfall. Senere ble det også avdekket ulovlig lagring av farlig avfall ved Hoff Transportservice AS utenfor Bergen.

Vestfold politidistrikt henla i november 2011 saken mot DVS og Oleon på grunn av bevisets stilling, og direktoratet klaget kort tid etter avgjørelsen inn for Statsadvokaten i Vestfold og Telemark. Denne klagen er fortsatt ikke behandlet, og Miljødirektoratet er nå bekymret for at saken skal bli endelig henlagt.

Farlig avfall

– Denne saken handler om ulovlig håndtering av store mengder farlig avfall i et anlegg som ikke var egnet, med påfølgende fare for forurensning og eksplosjonsfare. Vi ser på dette som alvorlig miljøkriminalitet. Det er viktig at politiet prioriterer saken og at slike saker ikke blir henlagt, sier fungerende direktør Harald Sørby i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har nå skrevet brev til Statsadvokaten i Vestfold og Telemark og bedt om informasjon om framdriften i saken.

Henleggelse gir uheldige signaler

Miljødirektoratet

Fra 1. juli en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Direktoratet konstaterer at behandling av farlig avfall er en bransje hvor enkelte aktører kan fristes til å begå lovbrudd. Det koster mye penger å håndtere avfallet på en forsvarlig måte, og det er store muligheter for fortjeneste ved å begå lovbrudd. Da oppstår det også fare for at staten kan bli stående igjen med en potensielt alvorlig forurensningssituasjon og store kostnader til å sikre forsvarlig håndtering av avfallet.

Miljødirektoratet har de siste årene innført en rekke skjerpinger i regelverket for bedrifter som behandler farlig avfall. I 2012 kom en ny brikke på plass: Bedriftene må stille økonomiske garantier for pengene det vil koste å behandle lagret avfall, i tilfelle bedriften går konkurs.

Alvorlig forhold

Direktoratet anser at den ulovlige lagringen ved Oleon Scandinavias anlegg i Sandefjord var det mest alvorlige av de tre forholdene som ble anmeldt. Her var de største mengdene farlig avfall lagret, og her var forurensningsfaren størst.

– Miljødirektoratet mener det vil være svært uheldig dersom denne saken skulle bli endelig henlagt. Det vil blant annet gi helt feil signaler til en bransje som er viktig for Norge. Vi kan ikke ta sjansen på å friste useriøse aktører til å drive med farlig avfall, sier fungerende direktør Harald Sørby.

Stiller strenge krav

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og er skadelig for planter, dyr og mennesker dersom det lekker ut i vann eller grunn, spres i miljøet og tas opp i næringskjedene. Miljødirektoratet stiller strenge krav til håndtering og behandling av slikt avfall.

Arbeidet med å tømme tankene hos Oleon i Sandefjord begynte sommeren 2012 og pågår fortsatt. Tankene inneholder betydelige mengder oljeslam. DVS solgte våren 2012 sin virksomhet på Mongstad til Halliburton som har tatt ansvaret for å rydde opp i de ulovlige lagrene.

Relaterte lenker

Kontakt:

fungerende direktør Harald Sørby, Miljødirektoratet
telefon: 22 57 34 74

Tema