Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og miljødirektør Ellen Hamrbo er godt fornøyd med lanseringa av Miljødirektoratet. Foto: Siri Nordberg.

Miljødirektoratet lansert 1. juli

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble 1. juli 2013 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat – Miljødirektoratet.

– Dette er en stor dag. Både for oss som nå samles under én paraply i Miljødirektoratet, men også for miljøet. Min ambisjon er at vi blir den viktigste premissleverandøren for utformingen av miljøpolitikken i Norge, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bilder fra lanseringen av Miljødirektoratet 1. juli

Bredt samfunnsoppdrag

Miljødirektoratet

  • Et statlig forvaltningsorgan underlagt Miljøverndepartementet.
  • Har om lag 700 medarbeidere. De fleste jobber ved kontorene våre i Trondheim og Oslo.
  • I Trondheim ligger avdelingene med hovedansvar for naturforvaltning.
  • I Oslo er avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning.
  • Statens naturoppsyn (SNO) er en del av direktoratet med medarbeidere ved mer enn 60 lokalkontor.

Miljødirektoratet overtar oppgaver og ansvar fra de to tidligere direktoratene. Vi skal samordne kunnskap, utøve myndighet og gi råd slik at vi blir en tydelig autoritet på miljøområdet.

– Miljødirektoratet har et bredt samfunnsoppdrag. Vi er demokratiets tjener når vi setter vedtatt politikk ut i livet. Samtidig er vi vaktbikkja som sier tydelig i fra dersom miljøutviklingen ikke er i samsvar med politiske mål og internasjonale forpliktelser, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Helhetlige, tydelige, tilgjengelige og faglige

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell gratulerer det nye Miljødirektoratet med dagen.

– Miljødirektoratet blir den viktigste samarbeidspartneren for å sette miljøpolitikken ut i livet. Jeg har fire viktige forventninger: Direktoratet må vere helhetlige, tydelige, tilgjengelige og faglige, sier miljøvernministeren.

– Helhetlige i form av å se sammenhengen i miljøutfordringene og ta helhetlig hensyn. Tydelige i form av å gi klåre råd. Tilgjengelig i form av å være et sted der kommuner, bedrifter og andre brukare kan vende seg. Og faglige i form av å bygge opp et nytt sterkt fagmiljø med det beste fra Klima- og foruresningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvalting, oppfordrer Bård Vegar Solhjell.

Bedre rustet for miljøutfordringene

Klimaendring og tap av naturmangfold er de største utfordringene vi står overfor. Arbeidet for å hindre forurensning av luft og vann, innsatsen for å hindre alvorlige klimaendringer og tiltak for å bevare naturens mangfold av planter, dyr og landskap – alt dette henger sammen.

– Miljøutfordringene blir stadig mer komplekse og sammenvevde. Nå samler vi mer kunnskap og bredere erfaring om flere fagområder i Miljødirektoratet. Det gir oss utvidet forståelse for utfordringene og gjør oss mer rustet til å finne helhetlige løsninger på stadig mer komplekse miljøutfordringer, sier Ellen Hambro.

Mangslungne oppgaver

Vi får et bredt spekter av oppgaver. Vi setter krav til bruk av ny miljøteknologi i industrien slik at utslipp fra piper og rør reduseres. Vi kalker innsjøer og driver genbank for å sikre at villaksen skal fortsette å svømme i elvene våre. Vi fjerner produkter med innhold av ulovlig farlige stoffer fra butikkhyllene.

Gjennom forvaltningsplaner og skjøtsel legger vi til rette for å bevare storslått natur i nasjonalparkene våre. Når du kildesorterer, passer vi på at avfallet blir til energi eller nye produkter. Vi fører regnskap over norske klimagassutslipp og jobber for å redusere utslippene. Vi hegner om strandsonen og sikrer friluftsarealer for allmennheten.

Dette er bare eksempler. Fellesnevneren for alt Miljødirektoratet driver med er beskyttelse av miljøet.


Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og miljødirektør Ellen Hambro med logoen til Miljødirektoratet. Foto: Siri Nordberg.

Miljødirektoratets visuelle profil er laget i samarbeid med Brandlab.

Relaterte lenker

Kontakt

Telefon: 03400 /
73 58 05 00
E-post: post@miljodir.no
Postadresse: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Strømsveien 96, 0663 Oslo