Mjøsfisken kan ennå ikke friskmeldes

Fisken i Mjøsa inneholder nå langt mindre miljøgifter av typen bromerte flammehemmere enn for ti år siden, etter at utslippene ved Lillehammer ble stanset. Men det er påvist andre miljøgifter i mjøsfisken, og Miljødirektoratet fortsetter overvåkingen.

Miljøgifter i Mjøsa

• Har i perioden 2008-2012 vært utført av NIVA og NILU
• Omfatter følgende miljøgifter: bromerte flammehemmere, kvikksølv, PCB, perfluorerte forbindelser, dioksiner, klorparafiner og DDT.
• Overvåker miljøfarlige stoffer som er påvist i norsk natur, for å følge utviklingen og vurdere miljøgiftbelastningen av stoffer som for eksempel bly, kadmium, kvikksølv, DDT, PCB, bromerte flammehemmere osv.
• Screening går ut på å kartlegge nye stoffer i norsk natur som kan være miljøfarlige. Gjennom screeningen er det påvist en rekke nye miljøgifter, som for eksempel siloksaner, klorparafiner, fenoler, giftige sølvpartikler, perfluorerte organiske forbindelser og ftalater.

– Strengere regulering og skjerpet kontroll har ført til at nivåene av bromerte flammehemmere i Mjøsa er redusert til et trygt nivå igjen. Men vi kan ennå ikke friskmelde mjøsfisken, på grunn av andre miljøgifter som nylig er blitt påvist. Vi kommer derfor til å fortsette med miljøovervåkingen i Mjøsa, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør for miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet jobber også kontinuerlig med tiltak som skal redusere tilførslene av både gamle og nye miljøgifter.

Overvåker miljøgifter i mjøsfisken
I 2001 ble det påvist svært høye nivåer av miljøgiftige bromerte flammehemmere (PBDE) i ørret i Mjøsa. De høye nivåene ble senere bekreftet.

Som følge av dette satte Miljødirektoratet i gang systematisk overvåking av miljøgifter i fisk og dyreplankton i innsjøen. Lokale utslipp ble stanset, og et omfattende handlingsprogram mot miljøgifter ble iverksatt.

Den nyeste rapporten fra miljøovervåkingen i Mjøsa viser at konsentrasjonene av PBDE i lågåsild har gått tilbake. Konsentrasjonen ligger nå stabilt på om lag samme lave nivå som på første halvdel av 1990-tallet, før utslippene startet ved Lillehammer.

Nye miljøgifter
Samtidig som at vi har fått bedre kontroll på kjente miljøgifter i Mjøsa, er det gjennom Miljødirektoratets screeningprogram (se faktaboks) påvist flere nye stoffer som kan være en potensiell trussel for miljøet.

I 2012 ble det meldt om høye nivåer av miljøfarlige siloksaner i ørret, lågåsild, krøkle og dyreplankton. Denne undersøkelsen blir fulgt opp i 2013, og en ny rapport om utviklingen er ventet i løpet av sommeren.

Nytt program fra 2013

Miljødirektoratet

Fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Årets undersøkelse var den siste av i alt fire årlige kartlegginger av miljøgifter i Mjøsa. Fra nå av inkluderer undersøkelsen flere store innsjøer: Mjøsa, Femunden, Randsfjorden og Tyrifjorden.

Bakgrunnen for endringen er et ønske om å sette undersøkelsene av Mjøsa inn i en større sammenheng, blant annet for å kunne vurdere hva som er unikt for Mjøsa. Ved å inkludere flere innsjøer, vil Norge også være bedre rustet til å imøtekomme våre forpliktelser i henhold til EUs vannrammedirektiv.

Vi vurderer løpende behovet for å inkludere nye problemstoffer i miljøovervåkingen.

Bedre: Konsentrasjonene av bromerte flammehemmere (PBDE) er redusert til ca. en femdel av hva de var i perioden 2000-2006. Figur: Miljødirektoratet.

Relaterte lenker

Kontakt:

  • Miljødirektoratet: assisterende avdelingsdirektør Anne-Mari Opheim, miljøgiftavdelingen
    telefon: 22 57 35 37
    e-post: anne-mari.opheim@miljodir.no
  • NIVA: forsker Eirik Fjeld, seksjon miljøgifter i ferskvann
    mobil: 944 08 100
    e-post: eirik.fjeld@niva.no

Tema