Norge har fått tolv nye Ramsar-områder

Flere våtmarker langs norskekysten får internasjonal oppmerksomhet som nye Ramsar-områder. Blant de nye områdene finner vi fuglefjell, grunne havområder, myrområder og flere vann.

Norge har fått tolv nye områder på Ramsar-konvensjonens liste over viktige våtmarker, og natur langs kysten er særlig sterkt representert. Områdene har internasjonal betydning for bevaring av arter og naturtyper. Med dette har Norge til sammen 63 områder på lista over internasjonalt viktige våtmarker.

 – Det er gledelig at disse områdene er tatt med på lista. Dette viser verdien av norsk natur i en internasjonal sammenheng, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Nordland har fått flest nye Ramsar-områder med Horsvær, Lovunda/Lundeura, Måstadfjellet, Laukvikøyene, Grunnfjorden, Risøysundet og Anda. I Nord-Trøndelag ligger Innherred freshwater system, West-Vikna archipelago og Horta. De to siste er Runde i Møre og Romsdal og Fiskumvannet i Buskerud.

Avtale mellom 168 land

Ramsar-konvensjonen er en internasjonal avtale fra 1971, og per i dag har 168 land undertegnet den. Norge gikk inn i 1975. Avtalen forplikter partene til å ta vare på den økologiske tilstanden i landets våtmarker og sørge for bærekraftig bruk av disse.

De tolv nye norske områdene er allerede vernet etter norske regler. Når de tas inn på den internasjonale lista og får statusen som Ramsar-område medfører det ingen endring av vernebestemmelsene, men statusen innebærer en ekstra anseelse og dermed blir det lagt særskilt vekt på å forvalte disse områdene på en god måte.

Bevare mangfold av sjøfugl

Fire av de nye Ramsar-områdene har fuglefjell. Fuglefjellene er sentrale for å bevare det biologiske mangfoldet av sjøfugl i Nord-Atlanteren. I de nye Ramsar-områdene hekker over 200 000 par med sjøfugl.

Mest tallrike er lunde og krykkje, men også havsule, alke og havhest opptrer i betydelig antall. Norges sørligste fuglefjell, Runde, er blant de nye Ramsar-områdene. I tillegg til et stort antall hekkende sjøfugl, finner vi her grunne sjøområder og viktig kystnedbørsmyr. 

Grunne havområder og kystmyr

Miljødirektoratet

Fra 1. juli en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Seks områder består av grunne havområder med et stort antall holmer og skjær. Disse områdene er viktige for hekkende sjøfugl. Mange av dem har også arealer med små tjern, mudderfjærer og myrer. Flere av de naturtypene som finnes i disse områdene er med i Norsk rødliste for naturtyper. Blant disse finner vi kystnedbørsmyr som er sårbar (VU) og kystlynghei som er vurdert som truet (EN). 

Ferskvann

To områder inneholder ferskvann. Det dreier seg om Fiskumvannet i Buskerud og Innherred freshwater system i Nord-Trøndelag. Områdene har stor betydning for hekkende våtmarksfugl. Flere av disse artene er vurdert som truet og nær truet. Områdene har også betydning for trekkende fugl.

Relaterte lenker

Kontakt:

Gunnar Kjærstad
rådgiver
verneområdeseksjonen
Tlf. 952 30 617

Tema