Utsnitt fra kartløsningen "Vassdragsatlas".

Nytt vassdragsatlas tilgjengelig på nett

Store mengder data om vannmiljøet og vannkraftproduksjonen i norske vassdrag er nå tilgjengelig i et elektronisk norgeskart på nett. Miljødirektoratets "vassdragsatlas" samler kartfestet informasjon fra en rekke kilder i en ny innsynsløsning.

Nyutviklet Vassdragsatlas viser informasjon om naturmiljøet, fisk, friluftsliv, vannkraft og mye annen informasjon som er relevant i forvaltningen av norske vassdrag.

For noen naturverdier er det lagt inn detaljert informasjon om tilstand og hva som er viktigste påvirkningsfaktorer. I tillegg inneholder Vassdragsatlas mye vannkraftdata som er relevant for alle som trenger kartbasert informasjon om hvor vannkraftanleggene er og hvilke vilkår som er knyttet til anleggene.

Nyttig hjelpemiddel

Vassdragsatlas er nyttig for alle med behov for kartbasert informasjon om naturverdier knyttet til vann og vassdrag. Det kan også være et viktig hjelpemiddel i arbeid med vannforskriften, behandling av kraftkonsesjoner, annen vassdrags- og fiskeforvaltning, kommuneplanlegging og arealforvaltning.

Databasen er utviklet i forbindelse med et prosjekt som Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har samarbeidet om. Prosjektet har gjort en nasjonal gjennomgang av alle vassdrag med vannkraftkonsesjoner som kan tas opp til revisjon innen 2022. Basen er utviklet med bistand fra SWECO.

Mange datakilder

Vassdragsatlas samler data fra flere ulike datakilder som Miljødirektoratet (Naturbase, INON, lakseregisteret), NVE-Atlas, Vann-nett, Artsdatabanken, elvemuslingdatabasen (GiNT), Statistisk sentralbyrå (SSB), Den norske turistforening (DNT) og Statens kartverk (SK).

Miljødirektoratet tar forbehold om at flere av kartlagene ikke er oppdatert.

Relaterte lenker

Tema