En rekke land er denne uken ventet å signere en bindende miljøavtale for å redusere bruk og utslipp av kvikksølv. Bildet er fra tidligere kvikksølvforhandlinger. Foto: Elisabeth Fadum, Miljødirektoratet

Signerer ny global kvikksølvavtale

Vel seksti år etter at en av verdens største kvikksølvkatastrofer fant sted i Minamata i Japan, er området nå sentrum for signeringen av en ny global avtale som skal stanse bruken av en av de verste miljøgiftene.

– Norske miljøvernmyndigheter har vært både initiativtaker og pådriver i arbeidet for en global kvikksølvavtale. Avtalen er en milepæl i kvikksølvarbeidet, og en seier både for Norge og verden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljøkatastrofe i Minamata

Kvikksølv

  • Svært giftige for mange vannlevende organismer og for pattedyr
  • Kan gi kroniske giftvirkninger, som nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser - selv i veldig små konsentrasjoner
  • Kan gi alvorlige skader i nervesystemet, og fostre er spesielt utsatt.

Innbyggerne i den japanske byen Minamata ble på 1950-tallet offer for en av historiens verste miljøkatastrofer. Store mengder kvikksølv ble dumpet i Minamatabukta i en periode fra 1930 til 1960-tallet, og flere tusen mennesker fikk alvorlige nervelidelser og misdannelser av å spise den kvikksølvforurensede fisken.

Denne uken er representanter fra en rekke land samlet i Minimata for å signere avtalen som skal redusere og på sikt stanse utslippene av kvikksølv. Historiske og eksisterende kvikksølvutslipp utgjør en alvorlig trussel mot menneskehelsen og miljøet.

Globalt problem

Nasjonale utslipp av kvikksølv er kraftig redusert de siste tiårene, både på grunn av forbud mot kvikksølv i produkter og svært strenge krav til utslipp fra industrien. Fordi kvikksølv føres nordover med luft- og havstrømmer, blir Norge fortsatt tilført forurensninger fra andre land. Miljøvernmyndighetene er derfor fortsatt bekymret over nivået av kvikksølv i norsk natur.

Global kvikksølvavtale

  • Regulerer kvikksølv fra alle kilder, både fra ulike typer gruvevirksomhet, industrivirksomhet og fra produkter
  • Bruken av kvikksølv skal fases ut i en rekke produkter og prosesser
  • Regulerer hvordan kvikksølvforbindelser skal lagres og behandles
  • Eksport av kvikksølv eller kvikksølvholdige produkter skal bare kunne skje til bruk som er tillatt etter avtalen, og etter samtykke fra importlandet

– Miljøovervåking viser at nivåene av kvikksølv i enkelte fiskearter i Norge er for høyt. Ny forskning antyder også at klimaendringer kan forverre miljøpåvirkningen fra miljøgifter som kvikksølv. Derfor er det svært gledelig at vi nå får på plass en forpliktende avtale som stanser bruken av denne miljøgiften, sier Ellen Hambro.

Bistår med forberedelser

Miljødirektoratet tilrettelegger nå for at andre land skal kunne innføre kvikksølvavtalen i sine lovverk, slik at vi raskt får på plass de konkrete tiltakene som ligger i avtalen. Det legges ekstra vekt på å sikre at kvikksølv som allerede er på markedet, håndteres på en forsvarlig måte i tiden før Minamatakonvensjonen trer i kraft.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

– Fortsatt er det et langsiktig og ressurskrevende arbeid som gjenstår. Men den nye avtalen legger viktige rammer for et forpliktende globalt samarbeid i årene som kommer, hvor kravene til bruk og utslipp av kvikksølv kan og bør styrkes over tid, sier Ellen Hambro.

Kontakt

  • avdelingsdirektør Marit Kjeldby, miljøgiftavdelingen
    Telefon: 22 57 35 00

Tema