I fjor sommer var det nødvendig med ekstraordinære endringer i reguleringsbestemmelsene for fisket i elv og sjø. Nå har Miljødirektoratet vedtatt nye prosedyrer for slik situasjoner. Foto: Kim Abel, Naturarkivet

Nye prosedyrer og tiltak ved spesielt dårlig innsig av villaks

Miljødirektoratet vil fra årets fiskesesong evaluere lakseinnsiget i uke 27 for å vurdere om forhåndsbestemte krisetiltak må iverksettes i sjø og elv fra 15. juli. De nye prosedyrene skal sikre rask respons fra forvaltningen og forutsigbarhet for fiskere og elveeiere.

Svikt i lakseinnsiget i fire regioner førte i 2013 til at Miljødirektoratet innførte ekstraordinære begrensninger i fisket midt i sesongen for sjø- og elvefisket. Inneværende år vil vi blant annet på bakgrunn av erfaringene fra 2013 sette i verk nye prosedyrer og forhåndsbestemte tiltak dersom vi på ny ser tegn til svikt i lakseinnsiget i løpet av sesongen.

– Målsettingen med den nye prosedyren er at forvaltningen skal kunne respondere raskt ved behov og justere fisket for å sikre nok gytelaks. Den nye ordningen gir oss mer systematisert informasjon på et viktig tidspunkt og vil gi for å gi berørte parter i sjø og elv bedre forutsigbarhet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ny rapporteringsordning

Miljødirektoratet inngår for tiden avtaler med et utvalg elveeierlag og sjølaksefiskere om å rapportere fiske og fangst i uke 27. I tillegg vil informasjon fra fisketellere, forskningsnøter og oppgangs- og fiskeforhold bli vurdert. Hvis innsiget vurderes som betydelig lavere enn forventet, skal iverksetting av ekstraordinære tiltak i fisket vurderes. Hvis fangstene eller oppgangen er i størrelsesorden 50 prosent eller mindre av årlig gjennomsnittsfangst t.o.m. uke 27 for de fire siste årene, og dette ikke kan forklares med spesielle avvikende oppgangs- og fiskeforhold, iverksettes forhåndsbestemte tiltak for berørte vassdrag og tilgrensede sjøområder. Et eventuelt vedtak skal være klart i uke 28.

Tiltakene

Tiltak i sjø går ut på at ukentlig fisketidhalveres fra 15.juli og ut sesongen. I elv vil det bli påbud om å avslutte fiskesesongen 14 dager tidligere enn det som er bestemt i gjeldende forskrift. I vassdrag med god organisering kan rettighetshavere som alternativ til innkorting av fisketid, innføre pliktig gjenutsetting av all hunnlaks fra 15. juli. I elver med fiskesesong ut august eller lengre vil det i tillegg bli stilt krav om å redusere uttaket av hannlaks.

I sjøområder som har svært kort fisketid vil det normalt ikke bli gjennomført ekstraordinære tiltak fordi fisket er sterkt regulert i utgangspunktet. Imidlertid kan det være behov for å gjøre en vurdering også av slike områder, for eksempel ved total innsigssvikt.

Her kan du lese prosedyren i sin helhet

Spesiell situasjon i Trondheimsfjorden

I år kan det se ut til å være en helt spesiell situasjon i elvene i Trondheimsfjorden og muligens enkelte andre elver. Det har kommet flere bekymringsmeldinger om svikt i fisket og innsiget av laks allerede. Miljødirektoratet følger situasjonen nøye og vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere begrensninger i fisket i sjø. Tidlig fiskestart kombinert med den prekære situasjonen kan gjøre det nødvendig å iverksette tiltak allerede før 15. juli.

Supplement til dagens midtsesongevaluering

Den nye ordningen med rapportering og ekstraordinære reguleringstiltak kommer i tillegg til systemet med midtsesongevaluering i elvene.  Mens midtsesongevalueringen først og fremst tar sikte på å vurdere tiltak som rettighetshavere selv skal sette i verk i den enkelte elv, vil de ekstraordinære reguleringstiltak bli iverksatt av oss og reservert til situasjoner som omfatter større områder og/eller dominerende elver i et fjordsystem/region og hvor det også kan være nødvendig å innføre ekstraordinære reguleringer i sjølaksefisket.

Relaterte lenker

Kontakt

Rådgiver Kjell-Magne Johnsen, fiskeseksjonen
telefon 412 19 875

Tema