Miljøvedtaksregisteret (Miljøvedtak.no) legger til rette for at allmenheten kan holde seg orientert om miljøvedtak etter naturmangfoldloven på en enkel måte.

Nytt nettbasert miljøvedtaksregister

Miljøvedtaksregisteret gir alle enkel og fri tilgang til en rekke vedtak etter naturmangfoldloven, blant annet om rovvilt, verneområder, prioriterte arter, utvalgte naturtyper og utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål.

Miljøvedtaksregisteret

Viser enkeltvedtak som tillatelser, avslag og dispensasjoner fra offentlige myndigheter.

Opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven.

Fastsatt en egen forskrift om registeret med plikt til registrering av vedtak.

Du kan abonnere på vedtak og få varsel om nye vedtak på e-post.

Etter Grunnloven § 112 har borgerne rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta deres rett til miljøkvalitet.

- Miljøvedtaksregisteret gjør det mye enklere for folk å hente inn informasjon om viktige miljøtiltak. Siden retten til miljøinformasjon er grunnlovsfestet, er det ekstra gledelig at nettstedet lanseres i jubileumsåret for Grunnloven, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Søk etter miljøvedtak

I Miljøvedtaksregisteret kan du søke etter vedtak om et tema eller etter en forskrift. Du finner også vedtak fattet av ulike myndigheter eller i bestemte fylker og kommuner.

I kartløsningen ser du vedtak i det geografiske området du ønsker.

– Miljøvedtaksregisteret gir tilgang til enkeltvedtak på viktige miljøområder uten at du trenger å kreve innsyn. Du kan også bli automatisk varslet om nye vedtak på de temaene du er opptatt av, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Åpenhet om miljøvedtak

Miljøvedtaksregisteret legger til rette for åpenhet i miljøforvaltningen. Både media, miljø- og friluftsorganisasjoner og andre interesserte kan holde seg oppdatert. Registeret inneholder nå over 1400 vedtak i fulltekst og fylles kontinuerlig med nye vedtak.

Vedtaksmyndigheten har ansvaret for å registrere sine vedtak i registeret innen tre virkedager etter at partene er varslet om vedtaket.

En kort demonstrasjonsvideo viser hvordan du kan søke i Miljøvedtaksregisteret.

Relaterte lenker

Kontakt:

seksjonsleder Olav Nord-Varhaug
nasjonalparkseksjonen
telefon: 900 23 242

seniorrådgiver Hege Langeland
nasjonalparkseksjonen
telefon: 922 557 38

Tema